Privatisteksamen og smittevern

Se handlingsplan for gjennomføring, forebygging og håndtering av koronaviruset ved Kirkenes videregående skole

Bakgrunn og innledning

Handlingsplanen er laget med utgangspunkt i smittevernveileder for privatisteksamen fra Utdanningsdirektoratet 

Mål

Privatisteksamen skal gjennomføres i henhold til Utdanningsdirektoratets smittevernveileder, slik at det er trygge forhold for eksamenskandidater, sensorer, vakter og andre involverte.

Tiltak for alle eksamensformer

Smitteforebyggende tiltak

Syke personer skal ikke møte på eksamen 

Personer med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon, også milde symptomer, skal ikke møte på eksamen. Dette gjelder både kandidater, eksamensvakter og andre som jobber med eksamen.

Personer i karantene og isolasjon skal ikke møte til eksamen

Kandidater som er syke under eksamen har rett til utsatt eksamen. Kandidater som ikke har møtt til eksamen grunnet sykdom, karantene eller isolasjon må sende egenmelding til skolen.

Sykdom som oppstår under eksamen

Kandidater eller ansatte som blir syke under eksamen må dra hjem så raskt som mulig. Kandidaten, eller den ansatte må bruke munnbind så lenge denne er inne på skolen. Den syke bør ikke ta offentlig transport. I etterkant rengjøres rom og toalett den syke har oppholdt seg i.

God hygiene 

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Hygienetiltak skal utføres hyppig av alle, uavhengig av kunnskap om egen og andres smittestatus. 

Kandidater og ansatte skal vaske hender: 

 • Når man kommer til eksamensstedet 
 • Etter hosting/nysing 
 • Etter toalettbesøk 
 • Før og etter måltider 

Hånddesinfeksjon er plassert på steder der det ikke er håndvaskmuligheter. 

Hostehygiene:

Tørkepapir er tilgjengelig på toaletter i tilknytning til eksamenslokalet. Har man ikke papir for hånden, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser. Unngå å røre ved ansiktet eller øynene. 

Spesielt for kandidater: 

 • Bruk av offentlig transport til og fra eksamensstedet begrenses der det er mulig. 
 • Hold avstand til andre kandidater på vei inn og ut av lokalet, og under pauser. 
 • Unngå håndhilsning og klemming. 
 • Det er ikke tillatt å dele skrivesaker, mat eller drikke med andre kandidater. 

Spesielt for ansatte: 

 • Bruk av offentlig transport til og fra eksamensstedet begrenses der det er mulig. 
 • Holde avstand til kolleger i møter og pauser. 
 • Unngå håndhilsning og klemming. 
 • Felles nettbrett, datamaskiner/tastaturer må vaskes av etter bruk. 
 • Være ekstra oppmerksomme på hygiene rundt kjøkken/spiserom

Spesifikke tiltak for skriftlig eksamen

Kontaktreduserende tiltak skriftlig eksamen

 • Eksamenskandidater og eksamensvakter benytter lokaler og toaletter som ikke skolens elever og øvrige ansatte har tilgang til i eksamensperioden. 
 • Kandidater slippes inn i eksamenslokalet fra kl. 08:15 for å unngå kødanning ved oppmøte.
 • Det er minimum 2 meters mellomrom mellom kandidater i eksamenslokalet. 
 • Eksamenslokalet deles inn i to adskilte “kohorter” med dedikerte eksamensvakter og toalettfasiliteter til hver kohort.
 • Eksamensvakter holder minimum 1 meter avstand til kandidatene i alle situasjoner.

Smittesporing skriftlig eksamen

 • Alle kandidater sitter på tilvist plass, og skolen har romplan for hver enkelt eksamensdag. 
 • Alle kandidater leverer kontaktinformasjon ved oppmøte, som oppbevares på skolen gjennom sommeren.
 • Skolen har lister over eksamensvakter og ansatte som er inne i eksamenslokalet hver enkelt eksamensdag.

Eksamensvakter 

Skolen er i dialog med eksamensvaktene, slik at ikke vakter i risikogruppe, eller vakter som ikke har fått vaksine benyttes.

Renhold skriftlig eksamen 

Eksamenslokaler og tilhørende lokaler for skriftlig eksamen rengjøres daglig. Toaletter rengjøres to ganger pr dag dersom det er 20 kandidater eller mer. Antall kandidater varierer fra dag til dag, men minimum 3 og maksimum 31 kandidater. 

Spesifikke tiltak muntlig og muntlig praktisk eksamen

Kontaktreduserende tiltak muntlig og muntlig praktisk eksamen

 • Eksamen starter etter at ordinær undervisning er avsluttet for dagen.  
 • Kandidater møtes ved hovedinngangen, får informasjon om smittevern og følges til oppsatt venterom. På venterommet er det 2 meter mellom kandidatene.
 • Det er minimum 1 meter avstand mellom kandidater og sensorer i alle situasjoner.
 • Kandidater deler ikke skrivesaker eller papirer.

Smittesporing muntlig og muntlig praktisk eksamen

 • Skolen har oppmøtelister og kontaktinformasjon for alle kandidater og sensorer.

Renhold muntlig og muntlig praktisk eksamen 

Bordplater og dørhåndtak i eksamenslokaler for muntlig og muntlig praktisk eksamen rengjøres etter at elever har forlatt for dagen og før kandidater ankommer. Bordplater rengjøres av sensorer mellom hver kandidat. 

Risikoanalyser med tiltak privatisteksamen 

Privatister skriftlig

 

Hendelse/situasjon 

Sannsynlig 

Konsekvens 

Risiko

(farge)

Kommentar/tiltak 

Smitte mellom kandidater ved bruk av toalett

 3

 

Kommentar: Toalett kan utgjøre stor smitterisiko

Hygienetiltak: Renhold av toaletter midt på dagen dersom 20 kandidater eller flere og etter endt eksamen. 

Kontaktreduserende tiltak: adskilte herre og dametoalett for kandidater. Eget toalett for vakter. Eksamensvakt ansvar for å lede kandidat til rett toalett.

Smitte mellom kandidater i eksamenslokalet

1

3

 

Kommentar: Store lokaler som og få kandidater.

Hygienetiltak: Hovedvakt vasker bordplatene på slutten av dagen. IT ansvarlig vasker låne-PC etter at eksamen er avsluttet for dagen. 

Kontaktreduserende tiltak: Sørge for at det ikke blir opphopning i ankomst, stor avstand mellom bord. Min 2 meter. Eget skriveutstyr. 

Smitte mellom kandidater og vakter

2

3

 

Kommentar: Kan være en viss risiko for smitte

Hygienetiltak: Hyppig håndvask, tilgang til håndsprit i eksamenslokalet. Sprite hender før og etter kontakt med kandidatens besvarelse og andre papirer.

Kontaktreduserende tiltak: Ansatt/vakt skal ikke ta på kandidatens PC. Holde avstand i leveringssituasjonen, men skal fortsatt se at digital oppgave blir levert.

Smitte mellom vakter

2

3

 

Kommentar: Kan være en viss risiko for smitte ved håndtering av papirer.

Hygienetiltak: Vaske eller sprite hender før og etter at papirer håndteres.

Kontaktreduserende tiltak: holde minimum 1 meters avstand i alle situasjoner.

Annet

 

?

 

Kommentar:

Hygienetiltak:

Kontaktreduserende tiltak:

 

Generelt for skriftlig privatisteksamen.

Eksamen avvikles i gymsalen, med toalettfasiliteter knyttet til. Kandidatene vil derfor ikke bruke samme fasiliteter som elever. Det er relativt få kandidater pr dag. Det skal derfor være mulig å gjennomføre eksamen uten at det blir trengsel ved inn og utgang og ved toalettbesøk.

Vakter vil bruke eget toalett, separat fra kandidatene. Det reserveres eget pausebord på personalrommet til vaktene, som ikke skal brukes av andre i eksamensperioden. Vakter fra ulik kohort har ikke pause samtidig.

Kandidatene skal selv kontrollere og levere inn på papir og digitalt, under tilsyn av vaktene. Vaktene stiller kontrollspørsmål i stedet for selv å kontrollere papirinnlevering.

Det lages et skriv til kandidater og ett til eksamensvakter som beskriver smitteverntiltak for deres gruppe. Ansatte leser skolens handlingsplan, ROS analysen og smittevernveilederen. Skrivene sendes ut i forkant av eksamen og deles ut i eksamenslokalet.

Ankomst og gjennomføring: 

Korteste vei til gymsal er inn hovedinngang og ned trappa. Kandidatene bes derfor å bruke hovedinngang, hvor det vil skiltes ned til eksamenslokalet. Kandidatene vil tas imot i inngangsdøra til eksamenslokalet og bli anvist til sin plass. 

Eksamenslokale: 

Det skal være håndsprit, desinfeksjonsmiddel til bordplater, tørkepapir, engangshansker og munnbind i eksamenslokalet. Vakter skal ikke ha fysisk kontakt med eiendeler, PC eller besvarelser til kandidatene.

Hvis sykdom oppstår underveis på eksamensdagen. 

Kandidater som får symptomer på luftveisinfeksjon skal avbryte eksamen og gå hjem. Kandidaten skal bruke munnbind til den er ute av skolen. Hold minst 2 m avstand til den syke. Har den syke brukt toalett, skal dette rengjøres før andre bruker det.

Eksamen privatister, muntlig og muntlig praktisk

                                                                                                                                                                                                           

Hendelse/situasjon 

Sannsynlig 

Konsekvens 

Risiko

(farge)

Kommentar/tiltak 

Smitte mellom kandidater

 2

 

Kommentar: Det skal være mulig å sikre god fysisk avstand mellom kandidater ved ankomst, ventesone/forberedelsessone og ved gjennomføring av eksamen.

Hygienetiltak: kandidater skal ikke dele på utstyr, med mindre det vaskes mellom hver kandidat. Kandidater kan ikke låne bøker eller annet utstyr fra skolen, med mindre det kan lånes ut ett sett pr kandidat. 

Kontaktreduserende tiltak: kandidater, sensorer og administrativt personale holder minimum 1 meters avstand i alle situasjoner.

Smitte mellom kandidater/sensorer

1

3

 

Kommentar: kandidater og sensorer og andre ansatte kan holde god fysisk avstand. Sensorer gjør vurderinger om smittevernhensyn dersom det er oppgaver som krever at kandidat og sensor er nærmere hverandre enn 1 meter.  

Hygienetiltak: følge smittevernveilederen for håndvask og avstand. Hver kandidat må få utdelt sitt eget dokumentsett. Der det finnes bransjestandard skal denne følges. Sensor kan vurdere om det er behov for å bruke munnbind i enkeltoperasjoner underveis i praktisk eksamen, som krever at kandidat og sensor er nærmere hverandre enn 1 m. 

Kontaktreduserende tiltak: følge smittevernveilederen; ikke håndhilse, åpen dør der det er mulig, holde minimum 1 m avstand. 

Smitte mellom ansatte og sensorer

2

2

 

Kommentar: 2 sensorer pr parti, kan være aktuelt med en fra administrasjon som «køordner» dersom det er dager med mange partier samtidig.

Hygienetiltak: Sensorer har hver sine dokumenter, ikke dele skrivesaker eller PC, følge smitteveilederens hygienetiltak.

Kontaktreduserende tiltak: holde god avstand mellom hverandre i alle arbeidsoperasjoner. 

 

 

?

 

Kommentar:

Hygienetiltak:

Kontaktreduserende tiltak:

Generelt for muntlig og muntlig praktisk privatisteksamen:

 Privatisteksamen avvikles i G-fløyens 3. etg etter at ordinær undervisning for dagen er avsluttet. Det tilrettelegges for venterom med 2 meters mellomrom mellom kandidatene. I eksamenslokalet er det kandidat og to sensorer til stede. 

Ankomst og gjennomføring: 

Kandidater får beskjed om å møte  ved hovedinngangen kl 15:45, de møtes ved hovedinngangen av administrativt personell, får litt informasjon om smitteverntiltak og henvises til venterom i 3. etg. Sensorer henter kandidater på venterommet fra kl. 16:00. 

Kroppsøving og aktivitetslære: Bruker G124 som venterom og G128 som forberedelsesrom. Gymsal med tilhørende garderober for eksamen, og toalettfasiliteter. 

Eksamenslokale: 

Det skal være håndsprit, desinfeksjonsmiddel til bordplater, tørkepapir, engangshansker og munnbind i hvert av rommene det skal avvikles eksamen. Hvert fag har sine tildelte rom for forberedelse og eksamen. Romoversikta finnes i eksamensplan for muntlig eksamen i kanal privatisteksamen på teamrom VGS – alle ansatte.

Hvis sykdom oppstår under eksamen:

Kandidater som får symptomer på luftveisinfeksjon skal avbryte eksamen og gå hjem. Den syke skal bruke munnbind til den er ute av skolens lokaler. Hold minst 2 m avstand til den syke. Har den syke brukt toalett, skal dette rengjøres før andre bruker det.

Til toppen