Ungdataundersøkelse 2021

Klikk for stort bilde2019 Tüire  Alle videregående skoler i Troms og Finnmark Fylkeskommune gjennomfører Ungdata undersøkelse i 2021. Ved Kirkenes videregående skole vil undersøkelsen gjennomføres i februar.

Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreundersøkelser, som gjennomføres over hele Norge annethvert år. Undersøkelsene er tilpasset skoleelever i grunnskole og videregående opplæring, og gjennomføres i skoletiden. Undersøkelsen gir skole, kommune, fylkeskommune og lokalpolitikere god informasjon om hvordan det er å vokse opp i kommunen.

Økt kunnskap om unges oppvekst og trivsel

I ungdataundersøkelsen spørres det om forhold til skole, venner og foreldre, om fritid og fritidsaktiviteter, om helse, trivsel og livskvalitet, samt om mobbing, regelbrudd, vold og rus, i tillegg til foreldres utdanningsnivå. Resultater fra ungdataundersøkelser brukes både i planarbeid og i utarbeidelse av tiltak, for eksempel i kultur- og fritidstilbud, og i folkehelsearbeid. Datamaterialet fra undersøkelsene blir lagt inn i en nasjonal database, og brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet er å framskaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstvilkår i Norge.

Du skal føle deg trygg med Ungdata

Undersøkelsene gjennomføres som anonyme undersøkelser. Det betyr at det ikke er mulig å identifisere noen enkeltpersoner i de svarene som blir avgitt.

Det er elevene selv som bestemmer om de vil være med eller ikke, men foresatte med barn under 18 år kan reservere sitt barn fra deltakelse. Foresatte som ikke ønsker at sitt barn skal delta, må si ifra til skolen før undersøkelsen gjennomføres. For at undersøkelsen skal ha størst mulig verdi, er det en fordel at så mange som mulig deltar.

Alle svar behandles strengt fortrolig av alle som får tilgang til disse. Ingen i kommunen, verken lærere, ansatte i administrasjonen eller andre vil få tilgang til svar som kan brukes for å identifisere hva enkeltpersoner har svart. Resultatene vil bli offentliggjort gjennom statistikk som viser hvordan ungdomsgruppa som helhet eller ulike undergrupper (f.eks. gutter og jenter) svarer.

Noen å snakke med i etterkant

De fleste spørsmål er uproblematiske å svare på for de fleste. Siden enkelte spørsmål likevel kan være vanskelige, får elevene informasjon om at de kan la være å svare på spørsmål underveis, og at de kan trekke seg fra undersøkelsen når som helst uten å forklare hvorfor.

Elever som har behov for å snakke med noen etter undersøkelsen vil ha mulighet til å snakke med sosialpedagogisk rådgiver ved skolen, eller helsesykepleier.

Informasjon på flere språk

Ungdata har utarbeidet informasjon til foreldre/foresatte, og til ungdom på flere språk enn norsk. På denne siden finner du informasjonsbrev på flere språk.

Faglig ansvar

Velferdsforskningsinstituttet NOVA (oslomet.no) ved OsloMet – storbyuniversitetet er faglig ansvarlig for undersøkelsene, og administrerer den nasjonale Ungdatabasen. Dataene samles inn i samarbeid med de regionale kompetansesentrene for rusfeltet (KoRus), på oppdrag fra kommunene. Rambøll er teknisk leverandør for Ungdata.

Til toppen