Språk

 

Lærernes Kirkenesfond

Sør-Varanger kommune, logo - Klikk for stort bildeLærernes Kirkenesfond er en gave til Sør-Varanger kommune fra norske lærere, med takk til befolkningen for den hjelp som ble gitt de lærere som var i fangenskap i Sør-Varanger i 1942.

Fondet har til formål å gi evnerik ungdom i Sør-Varanger kommune hjelp til videregående teoretisk og praktisk utdannelse, som det ikke er mulig å få innen kommunen. Dette gjelder utdanning utover videregående skoles nivå .

Søknadsfrist

Fondet deler ut stipend en gang i året, saksbehandlingen skjer i mai-juni.Hvert år rykkes annonse om stipendet inn i lokalpressen i løpet av mars.

Søknadsfrist er 25. mai og eget skjema må brukes. Søknadsskjema finnes nedenfor og sendes med epost til epostadressen som står på skjemaet. Søknader som ikke inneholder fullstendige opplysninger i henhold til søknadsskjema, blir ikke vurdert. Tildeling av stipend skjer i løpet av juni måned.
 

Fondstyret

For tiden består fondstyret av følgende medlemmer:
 
Dag Balsvik (sekretær, valgt av lærerne i videregående skole)
Rita Eliassen (valgt av lærerne i grunnskolen)
Trond Hansen (valgt av formannskapet)
Pål Harald hansen (valgt av formannskapet)
Einar AR Fagerheim (sogneprest)

Retningslinjer for tildeling

Det deles ut ett stipend i løpet av en studietid på 3 år. Ved lengre studium kan ny tildeling vurderes. Med studium menes utdanning av praktisk og teoretisk karakter etter videregående skole.
Stipend tildeles ikke første studieår.
Søkere over 30 år blir ikke tatt i betraktning. I statuttene heter det at ”ungdom” skal tildeles stipend. Fondstyret har satt grensen for ”ungdom” ved 30 år.
I statuttene heter det videre at ”ungdom fra Sør-Varanger” skal tilgodesees. Fondstyret vurderer dette dit hen at en ungdom som flytter til kommunen, ikke uten videre kan betraktes å være fra Sør-Varanger.
Ved tvil om søker er fra Sør-Varanger vil fondstyret kreve at søker vedlegger bostedshistorikk fra folkeregister.

Statutter

Lærernes Kirkenesfond er en gave til Sør-Varanger kommune fra norske lærere, med dypfølt takk til stedets befolkning for all hjelp som ble gitt de lærere som var i tysk fangenskap i Sør-Varanger i 1942.
Fondet har til formål å gi evnerik ungdom i Sør-Varanger kommune hjelp til videregående teoretisk og praktisk utdannelse, som det ikke er høve til å få innen kommunen.
Det forvaltes av et styre på 5 medlemmer, med funksjonstid 4 år. To medlemmer velges av Sør-Varanger formannskap, 1 medlem av og blant lærerne i den høyere skolen og 1 medlem av og blant lærerne i folkeskolen. Sognepresten er selvskreven medlem. Styret velger selv sin formann. Det har ikke godtgjørelse for sitt virke.
Fondets midler anbringes slik det er bestemt for offentlige legater og stiftelser.
Fondets kapital er urørlig, og 10% av den årlige rente skal legges til kapitalen.
Regnskap og forvaltning av fondets midler er underlagt den kontroll og revisjon som er fastsatt for offentlige stiftelser. Det skal hvert år innen februar måneds utgang sendes gjennom stiftsdireksjonen til Kirkedepartementet til revisjon og desisjon.
Den årlige renteavkastning av fondet (90%) utdeles av styret som stipend. Disse stipend kan søkes av ungdom i Sør-Varanger kommune. Styret skal senest 1. april hvert år rykke inn annonse i stedets presse. Stipend som ikke er blitt brukt kan deles ut et senere år.
På styrets årsmøte som skal holdes innen utgangen av juni måned, refereres regnskapet og årsberetningen, og stipendiene deles ut.
Bestemmelser i disse statutter må ikke forandres uten tvingende grunn. Et forslag om slik forandring vedtatt enstemming av det sittende styre må behandles av styret i den følgende 4 års periode. Vedtaes forslaget også denne gang enstemming, må det sendes til Sosialdepartementet som har den endelige avgjørelse.
*****
Fondets størrelse ved overrekkelsen i 1963 var på kr. 136600,-
 
Hans P Jarnæss (viseformann)
 
Jacob Vaage (formann)
 
Johan G Rønnevig (forretningsfører)

Søknadskjema for stipend

 
Opplysningene blir behandlet konfidensielt.
 
Søknad inneholdende opplysningene nedenfor sendes som epost til Dag Balsvik,  epost-adresse: dbalsvik@online.no
Tips: Kopier teksten til et dokument, fyll inn og send som vedlegg til e-post
 
Navn: 
 
Født: 
 
Bostedsadresse i Sør-Varanger: 
 
Adresse, lærested: 
 
E-postadresse : 
 
Jeg er idag student/elev ved: 
 
Utdanning: 
 
Utdanningens varighet (antall år): 
 
Hvilket år går du på nå? 
 
 
 
Tidligere utdanning etter videregående skole: 
 
Antall år ved grunnskole og videregående skole i Sør-Varanger:
 
Grunnskole (1-10 klasse):……….år
Videregående skole:……………..år
Bosatt i Sør-Varanger:……………år
 
 
Søknadsfrist 25. mai.