Språk

 

Rådgivertjenesten

Rådgiverkontoret med brosjyrer - Klikk for stort bilde

Trenger du informasjon og veiledning om fagvalg, yrkesvalg og videre utdanning?  Trenger du hjelp med søknadsprosessen? Ønsker du informasjon om stipend og tilbudet fra Lånekassa? Synes du det er vanskelig å mestre skolehverdagen? Trenger du råd og veiledning i forhold til sosiale eller pedagogiske forhold?  Ta kontakt med skolens rådgivere.

 

Rådgiver sosialpedagogikk - Hild- Irene Mikkola Amundsen

Individuell veiledning i sosiale og personlige spørsmål.Arbeid rettet mot fravær, skolemiljø, mobbing og videreformidling til ulike hjelpetjenester. Oppfølging av elever på hybelhuset og vertsfamilier. Lånekassesaker.

Avdelingsleder spesialpedagogikk - Ingvild Heimstad Iversen

Følge opp ved tilrettelegging og gjennomføring av tiltak
Gi spesialpedagogisk veiledning
Vurdere/anbefale nødvendig ressursbehov/-innsats ved tilrettelagte opplegg
Koordinere arbeidet med spesialpedagogiske oppgaver i skolen
Forberede og følge opp søknader på særskilt grunnlag
Arbeide med IOP (følge opp, gi veiledning, etc.)
Veilede ved spesiell tilrettelegging av prøver/eksamener
 

Rådgiver pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) - Elin Henriksen 

Gir råd og veiledning til elever, foresatte,  lærekandidater og lærlinger i faglige, sosiale og personlige spørsmål, og kan innhente nødvendige utredninger og vurderinger fra eksterne hjelpeinstanser ( f.eks. NAV, barnevern, BUP ). 
 
PPT bidrar i arbeidet med planlegging og tilrettelegging for elever med særlige behov, og
gir tilrådning ( sakkyndig instans)  i  søknad om  tilrettelagt undervisning og spesialundervisning i videregående skole.
 
Her er noen eksempler på saker PP-tjenesten jobber med:
 • Fagvansker (for eksempel i form av lese-, skrive-, språk- eller talevansker).
 • Konsentrasjonsproblemer.
 • Psykisk helse
 • Problemer i forbindelse med funksjonshemminger.
 • Vansker i skolemiljøet, for eksempel mobbing.
 • Utfordringer i overgang fra videregående skole til høyere utdanning, eller til arbeidslivet.

Kontaktinfo: Tlf 78 96  33 24/ 41 59 12 46

epost: elin.henriksen@ffk.no

 

Rådgiver studie- og yrkesvalg - Jørn Krogseng

Intern yrkes- og skoleorientering

 • Individuell yrkesorientering
 • informasjon om videreutdanning i inn- og utland
 • lånekassen og studiefinansiering
 • utvekslingsordninger

Ekstern yrkes- og skoleorientering

 • Orientering til grunnskolen
 • Åpen skole
 • Hospitering
 • Sosialpedagogiske oppgaver i samarbeid med sosialpedagogisk rådgiver

Oppfølgingstjenesten (OT) for Sør-Varanger- Stig Nytun

Oppfølgingstjenesten arbeider med og for ungdom som har rett til videregående opplæring til og med det året de fyller 21 år.
 
OT skal kontakte ungdom i målgruppa og være behjelpelige med å formidle tilbud om opplæring, arbeid eller andre kompetansegivende tiltak. Opplæringen og tiltak som tilbys, skal så langt som mulig føre fram til formell kompetanse. OT samarbeider med kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser som også har ansvar for ungdom.
 
Tiltakene som blir tilbudt er gratis og utarbeides i samarbeid med ungdommene. Ansatte har taushetsplikt.

OT gir tilbud til ungdom som har rett til videregående opplæring og som

 • ikke har søkt videregående opplæring
 • ikke har tatt imot tildelt elev- eller læreplass
 • har avbrutt opplæringen før den er ferdig
 • ikke er i arbeid
 • har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om bortvisning for resten av skoleåret
 • har avbrutt lærekontrakt eller opplæringskontrakt
 
 
Oppfølgingstjenesten for Sør-Varanger
+4778963323
97404053
 
 
 
Fagopplæringskoordinator arbeider med og for ungdom i samarbeider med oppfølgingstjenesten, NAV og opplæringskontorene i forhold til å bistå ungdom med å få fullført sin yrkesfagutdanning.
 
Koordinatoren er fylkeskommunens førstelinjetjeneste når det gjelder å få flere lærlinger og lærekandidater ut i et læreforhold.
 
Noen av fagopplæringskoordinatorens arbeidsområder:
 • Få flere ut i lære - oppfølging av avgangselever som ikke har søkt eller fått læreplass (i samarbeid med oppfølgingstjenesten).
 • Legge til rette for samarbeid mellom skole, lokalt arbeidsliv, opplæringskontor og lærebedrifter.
 • Oppfølging av selvstendige lærebedrifter.
 • Bistå lærlinger med strykfag og tilrettelegge for gjennomføring av kvalifiseringstiltak. 
 • Forebygging av brudd på lære- og opplæringskontrakter.
 
+4778963323
97404053
 
 
 

Kontaktperson

Jørn Brose Krogseng
Karriereveileder
78 96 34 36
Elin Kristin Henriksen
PP-rådgiver
78 96 33 24