Språk

 

Fagskolen i Kirkenes for Anlegg og Bergverk

Klikk for stort bilde

Har du fagbrev og/eller mer enn fem års praksis fra anlegg og bergverksfaget vil en fagskole være et godt alternativ for videreutdanning.

Fagskolen i Kirkenes for Anlegg og Bergverk startet opp høsten 2015 og vil i år ta inn sitt 3.kull.


•    Er du motivert til å ta en utdannelse ved siden av jobb?
•    Har du forberedt sine nærmeste på at dette vil bli tre arbeidsomme, men lærerike år?
•    Er  du forberedt på å prioritere studiene foran mye annet?
•    Ser du fagskoleutdanning som en nyttig utdanning i ditt karrierevalg?
•    Fra høsten 2017 vil fagskolen være samlokalisert med anleggsmaskinskolen i Bjørnevatn.
Ta 120 fagskolepoeng gjennom et fleksibelt samlingsbasert studietilbud i Kirkenes!

Søknad om opptak sendes:  www.vigo.no innen 15. april 2017

Klikk for stort bilde

25.august møtte 21 studenter til sin første samling på Kirkenes Fagskole for Anlegg og Bergverk. Alle studentene er i jobb og skal ta dette studiet ved siden av denne. Studiet er et to årig studie som gjennomføres over tre år. Flesteparten av studentene kommer i fra Finnmark og hovedtyngden kommer i fra Sør-Varanger. Etter fullført utdannelse vil Fagskoleingeniørene kunne få interessante jobber i en landsdel hvor anlegg og bergverk vil være viktige næringer.

Studieplan

Studieplan godkjent av NOKUT 12.feb. 2014 (PDF, 2 MB)

Regjeringa satser på Fagskolen:

2.desember kom det en ny Stortingsmelding «Fagfolk for fremtiden». Målet er å gjøre fagskoleutdanningene mer attraktive som et fullverdigyrkesrettet alternativ til universitets- og høyskoleutdanninger.


Studiepoeng i fagskolen:

Det er flertall på Stortinget for å erstatte fagskolepoeng med studiepoeng – les vedlagt artikker fra Utdanningsnytt.no.

Mål:

Å utdanne ledere og tekniske mellomledere som kan være med på å dekke behovet for kompetanse på dette nivået innen en voksende anleggs-, bergverks- og mineralnæringer.

Læringsutbytte etter fullført fagskoleutdanning:

Kunnskapsmål:

 • Kjenne til fagområdets historie, egenart og plass i samfunnet. 
 • Kjenne til kulturforskjeller mellom anleggsindustrien og bergindustrien
 • Kjenne til økonomiske og administrative disipliner på høyere nivå.
 • Bruke planleggings- og styringsverktøy.
 • Kjenne til relevante lover, forskrifter, avtaler og standarder innen anleggs- og bergindustrien.
 • Kjenne til kommunikasjonsprosessen og hva som kjennetegner god kommunikasjon.
 • Norsk og engelsk terminologi innen fagområdet.
 • Ha kunnskaper om teknisk dokumentasjon og tekniske tegninger.
 • Ha grunnleggende konstruksjonsforståelse og kunne bruke tilgjengelige hjelpemidler for å bestemme dimensjoner på enkle konstruksjonselementer.
 • Ha kunnskaper om arbeidsmiljø, ergonomi og vernearbeid.
 • Ha kunnskaper om produksjonsteknikker.
 • Ha kunnskaper om maskiner og utstyr.
 • Ha kunnskaper om relevante ledelsesteorier 
 • Læringsutbytte etter fullført fagskoleutdanning

Ferdighetsmål:

 • Finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.
 • Kjenne til og anvende relevante planleggings- og styringsverktøy
 • Bruke språket som verktøy i muntlig kommunikasjon som foredrag, presentasjon, instruksjon, møteteknikk.
 • Reflektere, drøfte og resonnere både muntlig og skriftlig.
 • Planlegge og gjennomføre et prosjekt.
 • Kommunisere muntlig på engelsk i ulike sosiale sammenhenger.
 • Tilegne seg kunnskaper i grunnleggende emner i matematikk og fysikk og få innsikt i anvendelsen av matematikk og fysikk innenfor aktuelle tekniske fagområder.
 • Angi størrelsen på krefter anleggskonstruksjoner, beregne enkle statiske beregninger
 • Skape et sikkert arbeidsmiljø, planlegge og iverksette systematiske tiltak for å forhindre skade på personell, materiell og miljø.
 • Gjøre rede for prinsippene i HMS-arbeid og aktivt delta i dette.
 • Vurdere beste produksjonsmetode for fremstilling av malmer, mineraler, pukk og grus.
 • Utvikle, vurdere, konstruere og dimensjonere anleggstekniske konstruksjoner etter aktuelle direktiver, lover, forskrifter og standarder.

Generell kompetanse etter endt utdanning

Du kan:

 • Bruke ulike ledelsesformer og styringsprinsipper for å ivareta bedriftens handlingsplan og forretningsmål.
 • Formidle relatert fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig.
 • Utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor anlegg og bergverk og bidra til utvikling av god praksis.
 • Ha kunnskaper om de viktigste trekkene for anleggsindustrien og bergindustrien
 • Innhente informasjon fra bransjen og bruke ressurser utenfor lærestedet for å løse oppgaver.
 • Kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser innen anlegg og bergverk.
 • Utøve kompetanse og kunnskap med fokus på bærekraftig miljø
 • Vurdere egen læring, identifisere egne læringsbehov, vurdere andres prestasjoner og kunne gi relevante tilbakemeldinger.
 • Bruke internett som kilde til informasjon og kunnskap.
 • Delta i planlegging, dokumentering og bygging av enkle anleggskonstruksjoner.
 • Utarbeide teknisk dokumentasjon og tekniske tegninger i henhold til aktuelle standarder ved hjelp av DAK verktøy.
 • Ha kunnskap om prosjektarbeid som arbeidsform i fremtidige arbeidssituasjoner.


Studieenhetene, moduler, oppbygging og gjennomføring

 

 • To års normert studietid
 • 120 Fagskole Poeng = 3120 timer
 • Fleksibelt samlingsbasert studietilbud
 • «3-årig» – fordelt på 18 – 20 samlinger
 • Det er mulig å søke Lånekassen om lån og stipend

Gjennomgående fag er realfagene og kommunikasjonsfagene også vil være integrert i flere av gruve- og anleggsfagene.

Ressursutnyttelse, miljøkunnskap og H.M.S. vil også være et gjennomgående tema i alle fag.


Opptakskrav

 

Formell kompetanse er fagbrev som: fjell- og bergverksfaget, vei- og anleggsfaget, banemontørfaget, asfaltfaget, steinfaget, anleggsmaskinfører. (Søkere med andre fagbrev vil bli vurdert).

Studenter som vil ta fordypning innen gruvedrift/mineralutvinning må ha praksis fra arbeid ved gruvedrift og oppredningsverk. Praksisen kan opparbeides under studietiden.

Søkere med Realkompetanse, må dokumentere minst fem års relevant praksis. Det gjøres en samlet vurdering av søkers praksis og realkompetanse om denne har kunnskaper tilsvarende fagbrev. Praksisen kan være opparbeidet som maskinfører, ved gruvedrift, ved oppredningsverk, som anleggsarbeider, med produksjon og legging av asfalt, som borevognfører, som knuseverksoperatør, i steinindustrien og lignende. Selv om realkompetansen blir godkjent gis det ikke automatisk tilbud om studieplass.

 

Studenten – kan være fagarbeider eller en med realkompetanse i fullt arbeid som:

 • Arbeidsgiver ønsker å utdanne deg til leder/mellomleder/formann.
 • Eller en som søker arbeidsgiver om redusert arbeidstid for å utdanne seg på deltid.
 • Eller en fagarbeider som skal omskoleres via NAV.
 • Og andre kvalifiserte.

Søknad om opptak sendes:  www.vigo.no innen 15. april 2015

 

Undervisningspersonale


Almenefag: Norsk, Engelsk, Matematikk, Fysikk og LØM (Ledelse, Økonomi, Markedsføring)

Vil bli rekruttert fra Kirkenes Videregående.

Anlegg og Bergverks fag: Geoteknikk, Landmåling, Sprengningsteknikk, Konstruksjonslære, Kommunalteknikk, Veibygging, Vinterdrift, Stein & Pukk, Miljøkunnskap, Geologi, Bergmekanikk, Oppredning, Vann & Avløp, Produksjonslære. Prosjektoppgave.

Vil bli rekruttert fra Anleggsmaskinskolen i Bjørnevatn (Landslinje) og eksternt /gjesteforelesere
Etterhvert vil det bli ansatt egne lærere.Studenten – kan være ….

 

 • Fagarbeider eller en med realkompetanse i fullt arbeid som:
 • Arbeidsgiver ønsker å utdanne til mellomleder/formann.
 • Eller en som søker arbeidsgiver om redusert arbeidstid for å utdanne seg på deltid.
 • Eller en fagarbeider som må omskoleres via NAV.
 • Og som er motivert til å ta en utdannelse ved siden av jobb.
 • Og som har forberedt sine nærmeste på at dette vil bli tre slitsomme, men lærerike år.
 • Og som er forberedt på å prioritere studiene foran mye annet.
 • Og som ser en Fagskoleutdanning som en nyttig utdanning i sitt karrierevalg.
 • Og andre kvalifiserte.

Gratis

Fagskolen i Kirkenes er en offentlig skole hvor det ikke betales skolepenger, men studentene må selv kjøpe undervisningsmateriell som bøker og PC. Studentene må også dekke tapt arbeidsfortjeneste, reiser og opphold. Statens Lånekasse vil kunne dekke deler av dette gjennom lån og stipend. Studentene søker selv Lånekassa når de har fått bekreftet studieplass.


Kontakt

 

Fagleder Trond Dahlberg


Mail: trond.dahlberg@ffk.no


Mobil 99580654


Tlf. Kirkenes Videregående Skole: 79963300
www.kirkenes.vgs.no

Kontaktperson

78 96 33 15