Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Hvis du ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, kan PPT hjelpe deg og din skole eller lærebedrift med bedre tilrettelegging.

Hvem er PPT for?

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er for elever, lærlinger og lærekandidater som opplever at deres utfordringer gjør det vanskelig å følge den ordinære opplæringen i skole eller bedrift.

Foresatte, lærere og andre på skolen eller i lærebedriften kan også kontakte PPT.

Her finner du henvisningsskjema og pedagogisk rapport:

Henvisningsskjema og pedagogisk rapport

Hvilke utfordringer kan dette være?

Eksempler på utfordringer kan være språk- og talevansker, lærevansker, lese- og skrivevansker, matematikkvansker, nonverbale lærevansker, konsentrasjonsvansker, sosiale og emosjonelle vansker, atferdsvansker, syn- og hørselsvansker eller noe lignende.

Det er en lav terskel for å ta kontakt med PPT, og utfordringene ovenfor er kun eksempler. Har du behov for å snakke med noen, kan du også ta kontakt med en PP-rådgiver.  

Hva kan PPT bidra med?

Gi råd og veiledning

PPT gir råd og veiledning om dine behov og din opplæringssituasjon. Sliter du med motivasjon eller psykiske vansker kan PPT også være en god samtalepartner. PPT samarbeider med din skole eller lærebedrift og bistår med å finne ut hvilken tilrettelegging du trenger for å få en best mulig opplæring.

Utrede ulike vansker

PPT kartlegger og utreder ulike vansker og utfordringer som gjør at du trenger ekstra hjelp og tilrettelegging på skolen eller i lærebedriften. 

Utarbeide sakkyndig vurdering

PPT utarbeider sakkyndig vurdering blant annet av behov for spesialundervisning, utvidet tid og behov for tilrettelegging i bedrift. Dette krever en formell henvisning med ditt samtykke.