Skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Kirkenes videregående skole har nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Formålet med  Opplæringslova kapittel 9 A - Elevens skolemiljø er:

«Gjennom tydelig å plassere rettigheter og ansvar sier regjeringen klart i fra at mobbing i skolen ikke skal skje, det skal nytte å si ifra og at regelverket skal virke for elevene» (Prop. 57L).

Gjennom § 9 A-4 har skolen en aktivitetsplikt for å sikre at elever har et trygt og godt psykososialt skolemiljø.  Og gjennom § 9 A-5 en skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider på skolen, krenker en elev.

Opplever du selv, eller kjenner du noen som ikke har et trygt og godt skolemiljø, kan du melde fra om det på skolens skjema (PDF, 330 kB), og levere det til lærer eller rådgiver ved skolen.

Kirkenes videregående skole har utarbeidet en egen handlingsplan for trygt og godt skolemiljø (PDF, 812 kB)

 

På Utdanningsdirektoratets nettsider finner du lenker som tar for seg hva skolene må gjøre ved mobbing og mistrivsel:

Det bemerkes at det er Opplæringslova med tilhørende forskrift som er styrende for fylkeskommunens plikter overfor aktuelle elever.

 

Elev-, lærling- og mobbeombud

I Troms og Finnmark fylkeskommune har vi dedikerte elev-, lærling- og mobbeombud. Her kan du lese mer om hva de jobber med og hvordan du kan ta kontakt.