Elevundersøkelsen 2022

Den årvisse elevundersøkelsen vil gjennomføres ved Kirkenes videregående skole i perioden 28. november til 16. desember. Undersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Elevundersøkelsen er en nasjonal undersøkelse som gjennomføres ved alle grunnskoler og videregående skoler. 

Foresatte kan finne mer informasjon om undersøkelsen på Utdanningsdirektoratet sine nettsider. Informasjonen finnes på flere språk i tillegg til norsk: arabisk, dari, engelsk, samisk, og tigrinja. Lenke til informasjonsskriv på flere språk er HER

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet om elevundersøkelsen:

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning og forskere kan få utlevert rådata fra undersøkelsen. Deler av resultatene fra Elevundersøkelsen publiseres på www.udir.no/statistikk.

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Elevundersøkelsen gjennomføres om høsten. Det er obligatorisk for kommunene/fylkeskommunene/skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen. Det er frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen. Elevene kan også starte en undersøkelse, og hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Behandlingsansvar og personvern

Når elevene svarer på spørsmål i Elevundersøkelsen, blir det lagret personopplysninger om dem. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for at personopplysningene som behandles i Elevundersøkelsen, blir behandlet riktig og etter gjeldende personvernregelverk.  Resultatene fra Elevundersøkelsen kan ikke direkte knyttes til personer som har svart. Elevene som svarer oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til besvarelsene. Når undersøkelsen avsluttes, brytes sammenhengen mellom påloggingskoden til eleven og besvarelsen. Derfor er det svært vanskelig å identifisere hvem som har svart hva i undersøkelsen. I svært få tilfeller kan det likevel være en teoretisk mulighet for at noen kan gjenkjenne hvem som har svart hva (indirekte identifisering), for eksempel ved små skoler der noen har bakgrunnskunnskap om de som har svart. Derfor har vi svært strenge regler for å vise resultater fra undersøkelsene - det gjelder for skolene, skoleeierne og de statlige utdanningsmyndighetene. Det er lagt inn egne regler (prikkeregler) for å skjule resultater og dermed redusere faren for at noen indirekte kan gjenkjenne hvem som har svart hva. Data fra undersøkelsen publiseres aldri offentlig på en måte som gjør det mulig å gjenkjenne enkeltelever sine svar. I de tilfeller vi gir ut data til forskere, må de følge Utdanningsdirektoratets regler for behandling av data og taushetsplikt, og de må skrive under på en taushetserklæring.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i Elevundersøkelsen er personvernforordningen (GDPR) art. 6 nr. 1 bokstav e og art. 9 nr. 2 bokstav g, hvor det supplerende nasjonale rettslige grunnlaget er forskrift til opplæringsloven § 2-3 og forskrift til friskoleloven § 2-3.

Har du spørsmål?

For mer informasjon kontakt skolen. Du finner også mye informasjon på www.udir.no/undersokelser.

Spørsmål om personvernet i undersøkelsen kan rettes til Utdanningsdirektoratets personvernombud på e-post: personvernombud@udir.no.

Eventuelle klager på Utdanningsdirektoratets behandling av personopplysninger i forbindelse med Elevundersøkelsen skal rettes til Datatilsynet. Du finner mer informasjon på Datatilsynets nettsider: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan- kan-jeg-klage-tildatatilsynet/ Kontaktinformasjon til Utdanningsdirektoratet: Postadresse: Postboks 9359 Grønland, 0135 OSLO Telefon: +47 23 30 12 00 E-post: post@udir.no Internett: www.udir.no

Til toppen