Elevhåndboka 2023-2024

 1. 1 Velkommen til Kirkenes videregående skole
 2. 2 Kontaktinformasjon
 3. 3 Om skolen
  1. 3.1 Bærekraftig opplæring i Finnmark -med hjerte rundt eleven og lærlingen
  2. 3.2 Trivslesregler for Kirkenes videregående skole
 4. 4 Elevtjenester
  1. 4.1 Ekspedisjonen
  2. 4.2 Rådgivertjenesten
  3. 4.3 Fagopplæringskoordinator
  4. 4.4 PP- tjenesten
  5. 4.5 Oppfølgingstjenesten (OT)
  6. 4.6 Skolehelsetjenesten
  7. 4.7 Bibliotek
  8. 4.8 IT-avdelingen
  9. 4.9 Kantina
 5. 5 Skolestart
 6. 6 Utlån av læremidler
  1. 6.1 Elev- PC
 7. 7 Oversikt over skolens fagtilbud
 8. 8 Skolerute
 9. 9 Fravær, orden og atferd
  1. 9.1 Karakter i orden og atferd
 10. 10 Elever som avbryter skolegangen
 11. 11 Eksamen
  1. 11.1 Privatisteksamen
  2. 11.2 Ny eksamen, utsatt eksamen og særskilt eksamen
  3. 11.3 Særskilt tilrettelegging av eksamen
  4. 11.4 Informasjon om inntaktsforskrift
  5. 11.5 Vurdering og fastsettelse av karakterer
 12. 12 Vurdering og fastsettelse av karakterer
 13. 13 Klage på karakterer
  1. 13.1 Klage på standpunktkarakter
  2. 13.2 Klage på muntlig eksamen og praktiske eksamener
  3. 13.3 Klage på skriftlige eksamener
  4. 13.4 Klage på karakter i orden og atferd
 14. 14 Elevmedvirkning
  1. 14.1 Elevrådet
  2. 14.2 Skolemiljøutvalget
  3. 14.3 Elevundersøkelsen
 15. 15 Nyttig informasjon
  1. 15.1 Skolebevis
  2. 15.2 Skolens åpningstid for elever
  3. 15.3 Stipend og lån
  4. 15.4 Sted å bo
  5. 15.5 Skoleskyss
  6. 15.6 Elevskap
  7. 15.7 Forsikring
  8. 15.8 Røyk og snusfri skole
  9. 15.9 Branninnstruks
  10. 15.10 Lover og reglement

11 Eksamen

Før du går opp til eksamen anbefaler vi deg å sjekke eksamensinformasjonen som ligger på skolens hjemmeside.

11.1 Privatisteksamen

Du kan gå opp til eksamen som privatist i fag skolen ikke underviser i eller som du ikke har elevstatus i. En privatist har selv ansvaret for å skaffe seg informasjon om oppmelding og eksamen. Skolen kan svare på det meste. Fylkeskommunen informerer om gjennomføring av privatisteksamener og oppmeldingsfrist gjennom annonse i avisene to ganger i året – rundt skolestart og ved nyttår. Som privatist risikerer du å måtte reise til en annen skole for å få ta eksamen. Du må betale alle utgifter selv. Oppmeldingsfrist er midt i september for høsteksamen og midt i januar for våreksamen. (Planlegging av privatisteksamener må begynne lenge før oppmeldingsfristen.)

Du kan ikke melde deg opp til privatisteksamen i fag der du er elev. Alle privatister må betale eksamensavgift.

11.2 Ny eksamen, utsatt eksamen og særskilt eksamen

Stryker du til eksamen i et fag, kan du første påfølgende semester melde deg opp til NY EKSAMEN. Dette er gratis. Gjør du ikke dette, må du melde deg opp som privatist senere.

Dersom du får 1 i standpunktkarakter, kalles tilsvarende eksamen SÆRSKILT EKSAMEN. Reglene er de samme som for Ny eksamen.

Blir du forhindret fra å ta eksamen p.g.a. sykdom (NB! Legeerklæring kreves), kan du gå opp til UTSATT EKSAMEN. Også denne er gratis bare semesteret etter. Senere blir du privatist. Vær oppmerksom på at du som privatist ofte må ta både skriftlig og muntlig eksamen i faget.

Skolen orienterer deg om disse ordningene, men du må selv gi beskjed om du ønsker å benytte deg av retten til ny, særskilt og utsatt eksamen. 

11.3 Særskilt tilrettelegging av eksamen

Etter søknad kan elever/privatister få tilrettelagt forhold ved eksamen, jfr. Forskrift til opplæringsloven § 3-29. Dette forutsetter at du kan dokumentere dine behov, for eksempel med legeattest eller sakkyndig uttalelse som sier hva tilretteleggingen bør være. Dokumentasjon av behov for tilrettelegging kan være attestert av lege ved f. eks. rygglidelser o.l., eller uttalelse fra pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) ved f.eks. lese- og skrivevansker. Dokumentasjonen må være av nyere dato.

Eleven/privatisten søker digitalt i Visma in School. Søknadsfrist for høsteksamen er 1. oktober, og for våreksamen 1. mars.

11.4 Informasjon om inntaktsforskrift

Hovedregelen er at søkere til Vg2 må ha bestått alle fag på Vg1 før søking til Vg2. På samme måte må søkere til Vg3 eller til læreplass ha bestått alle fag på Vg2 før søking til Vg3 eller til læreplass.

Dette betyr i praksis at elever på Vg1 med ett eller flere fag med karakteren 1 eller IV, ikke er kvalifisert for inntak til Vg2. Det samme vil gjelde for elever på Vg2 som søker til Vg3 eller til læreplass.

Skolen kan unntaksvis, etter en helhetlig og individuell vurdering godkjenne at eleven likevel har faglige forutsetninger for å kunne gå videre til Vg2 eller Vg3 selv om ikke alle fag er bestått.

Andre regler vil gjelde for elever som for eksempel er tatt inn etter spesialpedagogiske behov eller har enkeltvedtak om Vg1 eller Vg2 over 2 år.

Elever som har fag med 1 eller IV og som ikke kan søke videre til Vg2 eller Vg3/læreplass, kan:

 • Søke som deltidselev neste skoleår for å ta fagene de mangler. Deltidselever tas inn etter de som søker som fulltidselever.
 • Søke på nytt til samme skoleår (ta året på nytt).
 • Søkere som ønsker å gjøre omvalg til et annet Vg1 eller Vg2: Eleven kan søke et nytt Vg1 eller Vg2 på samme nivå. Elever som ønsker å gå som fulltidselev må ta alle fag på nytt. Elever kan søke om godkjenning for allerede beståtte fag fra samme nivå og da gå som deltidselev.

Om du har spørsmål om inntaksreglene eller er usikker på om dette gjelder deg, kan du kontakte skolen eller inntakskontoret.

Rådgiver på skolen
Jørn Krogseng 

E-post: jorn.brose.krogseng@tffk.no 

Tlf: 78 96 34 36

Rektor på skolen 

Øystein Hansen 

E-post:  oystein.hansen@tffk.no 

Tlf: 78 96 33 11

Inntakskontoret

E-post: inntak@tffk.no

Tlf.: 78 96 30 42/78 96 30 14

11.5 Vurdering og fastsettelse av karakterer

Kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven omhandler vurdering. Alle elever har rett til underveisvurdering og sluttvurdering, samt dokumentasjon av opplæringen. Det skal være kjent for elevene hva som er målet for opplæringen og hva som blir vektlagt i vurderingen av kompetansen.

Underveisvurderingen skal brukes som redskap i læringsprosessen, som grunnlag for tilpasset opplæring og skal bidra til at elevene øker kompetansen i faget.

Grunnlaget for vurdering i faget er kompetansemålene i læreplanen for faget, sett i lys av teksten om faget. I vurderingen i fag skal ikke den enkeltes forutsetninger, fravær eller forhold knyttet til orden og atferd trekkes inn. Lærerne skal så langt det er mulig skaffe seg tilstrekkelig grunnlag for vurdering slik at retten til vurdering blir oppfylt. Eleven skal møte og delta aktivt i opplæringen slik at læreren har grunnlag for vurdering.

Stort fravær, manglende deltakelse i vurderingssituasjoner eller andre særlige grunner kan føre til at grunnlaget for halvårsvurdering karakter eller standpunktkarakter mangler.

Fag med karakter 1 i standpunkt er bestått når eksamenskarakteren er 2 eller bedre. Har du ikke fått vurdering (IV) i et fag, har du ikke rett til å avlegge eksamen i det faget. Se egne regler for eksamensrett til tverrfaglige eksamener.

Eleven og foreldre skal varsles skriftlig dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i ett eller flere fag pga. manglende grunnlag for fastsetting av karakter. Varslet skal gis fortløpende og gi eleven grunnlag til å skaffe grunnlag for vurdering.

Karakterskalaen

Karakterskalaen har dette innholdet i de ulike fagene:

6 – uttrykker at eleven har fremragende kompetanse

5- eleven har veldig god kompetanse

4 - eleven har god kompetanse

3 – eleven har nokså god kompetanse

2 – eleven har lav kompetanse

1- eleven har svært lav kompetanse

Karakterene 2 til 6 svarer til bestått.

Vær oppmerksom på at dersom du får 1 eller IV i ett eller flere fag, har du ikke bestått, og kan få problemer med å komme inn på skoler eller få lærlingkontrakt.