Elevhåndboka 2023-2024

 1. 1 Velkommen til Kirkenes videregående skole
 2. 2 Kontaktinformasjon
 3. 3 Om skolen
  1. 3.1 Bærekraftig opplæring i Finnmark -med hjerte rundt eleven og lærlingen
  2. 3.2 Trivslesregler for Kirkenes videregående skole
 4. 4 Elevtjenester
  1. 4.1 Ekspedisjonen
  2. 4.2 Rådgivertjenesten
  3. 4.3 Fagopplæringskoordinator
  4. 4.4 PP- tjenesten
  5. 4.5 Oppfølgingstjenesten (OT)
  6. 4.6 Skolehelsetjenesten
  7. 4.7 Bibliotek
  8. 4.8 IT-avdelingen
  9. 4.9 Kantina
 5. 5 Skolestart
 6. 6 Utlån av læremidler
  1. 6.1 Elev- PC
 7. 7 Oversikt over skolens fagtilbud
 8. 8 Skolerute
 9. 9 Fravær, orden og atferd
  1. 9.1 Karakter i orden og atferd
 10. 10 Elever som avbryter skolegangen
 11. 11 Eksamen
  1. 11.1 Privatisteksamen
  2. 11.2 Ny eksamen, utsatt eksamen og særskilt eksamen
  3. 11.3 Særskilt tilrettelegging av eksamen
  4. 11.4 Informasjon om inntaktsforskrift
  5. 11.5 Vurdering og fastsettelse av karakterer
 12. 12 Vurdering og fastsettelse av karakterer
 13. 13 Klage på karakterer
  1. 13.1 Klage på standpunktkarakter
  2. 13.2 Klage på muntlig eksamen og praktiske eksamener
  3. 13.3 Klage på skriftlige eksamener
  4. 13.4 Klage på karakter i orden og atferd
 14. 14 Elevmedvirkning
  1. 14.1 Elevrådet
  2. 14.2 Skolemiljøutvalget
  3. 14.3 Elevundersøkelsen
 15. 15 Nyttig informasjon
  1. 15.1 Skolebevis
  2. 15.2 Skolens åpningstid for elever
  3. 15.3 Stipend og lån
  4. 15.4 Sted å bo
  5. 15.5 Skoleskyss
  6. 15.6 Elevskap
  7. 15.7 Forsikring
  8. 15.8 Røyk og snusfri skole
  9. 15.9 Branninnstruks
  10. 15.10 Lover og reglement

1 Velkommen til Kirkenes videregående skole

Finnmark trenger dyktige folk som utvikler fylket videre, og dere som ungdom er vår viktigste ressurs! Vårt mål er å bidra til din utvikling, både faglig og menneskelig.

Elevhåndboka som du nå leser ser du hva vi vektlegger som skole, samtidig som du får nyttig og viktig informasjon om fraværsregler, skoleruta, oppmøtetider første skoledag og mye annet.

Fra skolestart gjeninnføres fraværsforskriften, etter noen år med unntak fra forskriften grunnet korona. Det betyr at det er derfor viktig at du har kontroll på fraværet ditt helt fra skolestart, og at du har god dialog med kontaktlærer og faglærer dersom du har kronisk sykdom som gjør at du har en del fravær fra undervisningen. Du finner mer om fravær i Elevhåndboka.

Skolens kjerneverdier er respekt, trygghet, lojalitet og samarbeid. Vi tror at samarbeid er viktig for at alle skal lære så mye som mulig, og vi arbeider for at alle skal ta ansvar for at hver enkelt kan få utnyttet sine evner. Læring skjer i fellesskap, vi lærer best sammen med andre!

Vi er også opptatt av at elever og lærere skal ha felles regler og holdninger. Når du kommer inn i klasserommet, skal du møte en lærer som representerer det skolen står for, og som har respekt for de målene og metodene vi er blitt enige om. Derfor har elevene ved skolen vært med å vedta felles trivselsregler som gjelder både elever og ansatte. Her har vi fokus på betydninga av å være til stede, møte presis, være forberedt, holde orden og vise respekt for hverandre. Ikke bare av hensyn til din læring, men like mye for at dine medelever skal lære. Skolene i Finnmark har felles pedagogisk plattform, som elevene i Finnmark har vært med å sette sitt preg på. Den pedagogiske plattformen aktualiseres gjennom skoleåret og er en rettesnor for oss i hverdagen - den setter fokus for oss som skole, elever og ansatte.

Skolen har nulltoleranse i forhold til mobbing. Trivselsreglene, sammen med ordens- og fraværsreglementet, sier hvordan vi skal oppføre oss på skolen, og mot hverandre. Sett deg derfor godt inn i dem!

Kirkenes videregående skole har nærhet til flere land og det er derfor naturlig at vi har et internasjonalt fokus. Vi ønsker at alle elevene våre skal lære hva det betyr å leve i en global verden, og samarbeide på tvers av kulturelle og språklige grenser. Vi samarbeider med skoler i Finland og Sverige, deriblant deltakelse i den internasjonale yrkesfagkonkurransen Arctic Skills.

Skolen skal ikke bare gi deg faglig kunnskap, her skal du også utvikle deg som menneske sammen med andre mennesker. Du skal ta vare på deg selv og samtidig bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø. Det er mange ting som påvirker læring, og en av tingene som betyr mest for læring er at man deltar i planlegging og vurdering av eget læringsarbeid. Engasjer deg i ditt eget læringsarbeid, da lærer du best!

Elevmedvirkning er viktig, og elevenes synspunkter må bli hørt og forstått for at skolen skal ta gode beslutninger. Vi oppfordrer deg derfor til å engasjere deg og stille til valg som tillitsvalgt og verneombud for klassen.

Jeg ser fram til et godt samarbeid og ønsker deg lykke til med det nye skoleåret!

Øystein Hansen rektor