Elevhåndboka 2023-2024

 1. 1 Velkommen til Kirkenes videregående skole
 2. 2 Kontaktinformasjon
 3. 3 Om skolen
  1. 3.1 Bærekraftig opplæring i Finnmark -med hjerte rundt eleven og lærlingen
  2. 3.2 Trivslesregler for Kirkenes videregående skole
 4. 4 Elevtjenester
  1. 4.1 Ekspedisjonen
  2. 4.2 Rådgivertjenesten
  3. 4.3 Fagopplæringskoordinator
  4. 4.4 PP- tjenesten
  5. 4.5 Oppfølgingstjenesten (OT)
  6. 4.6 Skolehelsetjenesten
  7. 4.7 Bibliotek
  8. 4.8 IT-avdelingen
  9. 4.9 Kantina
 5. 5 Skolestart
 6. 6 Utlån av læremidler
  1. 6.1 Elev- PC
 7. 7 Oversikt over skolens fagtilbud
 8. 8 Skolerute
 9. 9 Fravær, orden og atferd
  1. 9.1 Karakter i orden og atferd
 10. 10 Elever som avbryter skolegangen
 11. 11 Eksamen
  1. 11.1 Privatisteksamen
  2. 11.2 Ny eksamen, utsatt eksamen og særskilt eksamen
  3. 11.3 Særskilt tilrettelegging av eksamen
  4. 11.4 Informasjon om inntaktsforskrift
  5. 11.5 Vurdering og fastsettelse av karakterer
 12. 12 Vurdering og fastsettelse av karakterer
 13. 13 Klage på karakterer
  1. 13.1 Klage på standpunktkarakter
  2. 13.2 Klage på muntlig eksamen og praktiske eksamener
  3. 13.3 Klage på skriftlige eksamener
  4. 13.4 Klage på karakter i orden og atferd
 14. 14 Elevmedvirkning
  1. 14.1 Elevrådet
  2. 14.2 Skolemiljøutvalget
  3. 14.3 Elevundersøkelsen
 15. 15 Nyttig informasjon
  1. 15.1 Skolebevis
  2. 15.2 Skolens åpningstid for elever
  3. 15.3 Stipend og lån
  4. 15.4 Sted å bo
  5. 15.5 Skoleskyss
  6. 15.6 Elevskap
  7. 15.7 Forsikring
  8. 15.8 Røyk og snusfri skole
  9. 15.9 Branninnstruks
  10. 15.10 Lover og reglement

3 Om skolen

Kirkenes videregående skole er den nest største skolen i Finnmark, med et bredt spekter av utdanningstilbud innen yrkesfaglige linjer. vi har også studiespesialiserende linje med stort utvalg av programfag innen realfag, økonomi, samfunnsfag og språk. Skolen har to skolesteder. Hovedskolen på Hesseng, og avdeling for anleggsteknikk og arbeidsmaskiner i Bjørnevatn. Skolen har 68 hybler i tilknytning til skolen. De ligger i umiddelbar nærhet til skolen på Hesseng, med kort vei til matbutikk og buss. Kirkenes Videregående skole har tett samarbeid med Sør-Varanger kommune, og skolens elever har blant annet god tilgang til skolehelsetjeneste.

Vi jobber for at våre verdier; trygghet, respekt, lojalitet og samarbeid skal være godt synlig i hverdagen, slik at våre elever opplever Kirkenes videregående skole som et godt sted å lære. Sammen er ansatte og elever et lærende fellesskap, som jobber mot målet om økt fullføring og best mulig læringsresultater for våre elever.  

3.1 Bærekraftig opplæring i Finnmark -med hjerte rundt eleven og lærlingen

Med hjerte rundt eleven

3.2 Trivslesregler for Kirkenes videregående skole

1. Skolens læringssyn

Læring skjer i fellesskap. Vi tror at læring skjer i samspill mellom mennesker, gjennom samarbeid og samhandling hvor deltakerne har et felles ansvar og forpliktelse for hverandres læringsutbytte. Denne forståelsen bygger på våre verdier trygghet, lojalitet, respekt og samarbeid.

Dette betyr at elevene kan forvente at:

 • De voksne i skolesamfunnet behandler dem med respekt og positiv tro på deres evner.
 • Lærerne fremstår som klare og tydelige klasseledere, som legger til rette for et godt og trygt klassemiljø og læringsmiljø der elevene forstår læringsmålene, og medvirker i valg av metoder og rutiner i læringsarbeidet.
 • Lærerne har felles praksis i arbeidet med vurdering, og vurdering av og for læring er sentralt i planleggingen av undervisning.
 • Elevene får minst to elevsamtaler i året hvor faglig utvikling, karriereveiledning og trivsel er tema.
 • Alle i skolesamfunnet har respekt for arbeid i skolens organer og elevorganisasjoner.
 • Samarbeid står sentralt i læringsarbeidet.
 • Elevene får tett oppfølging i forhold til fravær, læringsvansker og sosiale problemer.

2. Elevenes rettigheter

Elevene har rett til å være med på å utarbeide:

 • Valg av arbeidsmetoder og vurderingsformer.
 • Valg av lærestoff.
 • Planlegging, gjennomføring og evaluering av arbeidsplaner.
 • Regler for godt arbeids- og læringsmiljø i klassen.

Elevene har rett til, og bør ta opp med skolen (faglærer, kontaktlærer, rådgiver, skolens ledelse, evt. gjennom elevtillitsvalgte/verneombud) forhold som ikke fungerer tilfredsstillende. Dette kan f. eks være:

 • At læreplanene ikke følges.
 • At eleven ikke får den hjelp han/hun ber om.
 • Mangler ved utstyret/verneutstyret som brukes i undervisningen.
 • Dårlig læringsmiljø - og/eller klassemiljø.
 • Forhold som påvirker elevenes helse, fysiske og psykososiale miljø.

3. Elevens plikter

I løpet av første skoleuke plikter eleven å skaffe seg undervisningsmateriell og arbeidstøy som er bestemt for faget og som skolen ikke holder.

Dette skal være tilgjengelig i timene:

 • PC skal være med til all undervisning, men skal bare tas opp når det inngår i undervisninga.
 • Alle plikter å ta i bruk digitale læringsplattformer og verktøy skolen bruker.
 • Spising er ikke tillatt i timene, men ved spesielle behov kan lærer gjøre unntak fra regelen.
 • Mobilen kan brukes i friminuttene, ikke i timene.
 • Rekk opp hånden dersom du skal si noe i timen.
 • Elevene plikter å sette seg inn i skolens ordensreglement.

4. Arbeids- og læringsmiljø for alle i skolen

Et godt arbeids- og læringsmiljø er grunnleggende for god opplæring. På skolen og i den enkelte klasse, skal det legges vekt på å skape et godt miljø preget av engasjement, aktiv deltakelse og gode samarbeidsformer mellom alle som er knyttet til skolen.

 • Arbeidsvanene til alle i skolen skal være preget av ansvar, orden, ryddighet, punktlighet og pålitelighet.
 • Det skal holdes god orden over hele skolen - ute og inne. Alle skal opptre slik at krav til hygiene og helse ivaretas.
 • Lærerne passer på at dører og vindu er låst etter siste time. Tavle vaskes etter hver undervisningsøkt. Verkstedene ryddes.
 • Hver enkelt elev passer på at det er ryddig i klasserommet etter hver time.
 • Kopper/fat/bestikk hører til i kantina, ikke i klasserommene.
 • Elever og lærere skal møte presis til hver time, eller kunne vise til avtale med faglærer(e) eller rektor om en annen arbeidsform.
 • Kommer vi for seint, skal vi gå stille inn og finne frem bøkene. Gi læreren beskjed om årsak til forsinkelsen, slik at den kan føres i Visma In School. Husk at mer enn 15 minutter for seint er 1 times fravær