Elevhåndboka 2023-2024

 1. 1 Velkommen til Kirkenes videregående skole
 2. 2 Kontaktinformasjon
 3. 3 Om skolen
  1. 3.1 Bærekraftig opplæring i Finnmark -med hjerte rundt eleven og lærlingen
  2. 3.2 Trivslesregler for Kirkenes videregående skole
 4. 4 Elevtjenester
  1. 4.1 Ekspedisjonen
  2. 4.2 Rådgivertjenesten
  3. 4.3 Fagopplæringskoordinator
  4. 4.4 PP- tjenesten
  5. 4.5 Oppfølgingstjenesten (OT)
  6. 4.6 Skolehelsetjenesten
  7. 4.7 Bibliotek
  8. 4.8 IT-avdelingen
  9. 4.9 Kantina
 5. 5 Skolestart
 6. 6 Utlån av læremidler
  1. 6.1 Elev- PC
 7. 7 Oversikt over skolens fagtilbud
 8. 8 Skolerute
 9. 9 Fravær, orden og atferd
  1. 9.1 Karakter i orden og atferd
 10. 10 Elever som avbryter skolegangen
 11. 11 Eksamen
  1. 11.1 Privatisteksamen
  2. 11.2 Ny eksamen, utsatt eksamen og særskilt eksamen
  3. 11.3 Særskilt tilrettelegging av eksamen
  4. 11.4 Informasjon om inntaktsforskrift
  5. 11.5 Vurdering og fastsettelse av karakterer
 12. 12 Vurdering og fastsettelse av karakterer
 13. 13 Klage på karakterer
  1. 13.1 Klage på standpunktkarakter
  2. 13.2 Klage på muntlig eksamen og praktiske eksamener
  3. 13.3 Klage på skriftlige eksamener
  4. 13.4 Klage på karakter i orden og atferd
 14. 14 Elevmedvirkning
  1. 14.1 Elevrådet
  2. 14.2 Skolemiljøutvalget
  3. 14.3 Elevundersøkelsen
 15. 15 Nyttig informasjon
  1. 15.1 Skolebevis
  2. 15.2 Skolens åpningstid for elever
  3. 15.3 Stipend og lån
  4. 15.4 Sted å bo
  5. 15.5 Skoleskyss
  6. 15.6 Elevskap
  7. 15.7 Forsikring
  8. 15.8 Røyk og snusfri skole
  9. 15.9 Branninnstruks
  10. 15.10 Lover og reglement

15 Nyttig informasjon

15.1 Skolebevis

Digitalt skolebevis er en integrert del av Visma in School (VIS). VIS kan lastes ned som en app på telefonen, via App Store eller Google Play.

 1. Last ned appen Visma inSchool fra App Store eller Google Play

 2. Åpne appen og velg Kirkenes videregående skole.

 3. Logg inn i mobilappen med din FEIDE brukernavn og passord.

 4. Ved problemer med app, pålogging eller annet, kan elever henvende seg til IT-ansvarlig på skolen. Lærlinger og lærekandidater kan henvende seg til it-support i fylke.

15.2 Skolens åpningstid for elever

Skolen er åpen mellom klokken 07.30 og 17.00 mandag til torsdag og til klokken 15.30 fredag. Skolens elever kan bruke bibliotek og kantineområdet for lekselesing/skolearbeid frem til klokken 20.00 fra mandag til torsdag. Dersom elever ønsker å komme inn på skolen etter klokken 17.00 kan de henvende seg til miljøarbeiderne ved hybelhuset (OL-bygget) og be om å bli låst inn på skolen. Elever som ønsker tilgang til skolen etter klokken 17.00 må legitimere seg for miljøarbeiderne med skolebevis.

15.3 Stipend og lån

Elev med PC. Tekst: Har du husket å søke stipend denne høsten? - Klikk for stort bildeHusk å søke stipend innen 15. november

Er du elev og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet samme hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke om stipendet for å få det utbetalt.

Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend også, som for eksempel grunnstipend eller bostipend. Når du har fått opptak, søker du om stipend på lanekassen.no eller vigo.no. Bruk søknaden for videregående opplæring. Lærlinger får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til lån og andre stipend.

Les mer om stipend og lån på lanekassen.no, (du bruker MinID, eller BankID for å logge inn) og sjekk Lånekassens side på Facebook for deg i videregående skole, facebook.com/lanekassen.vgs

www.vigo.no – når du takker ja til skoleplassen på vigo.no finner du søknaden om stipend og lån der.

Alle elever kan få stipend til utstyr, fra kr 1051,00 til kr 3887,00 avhengig av utdanningsprogram. I tillegg kan elever som må bo borte få bostipend, uavhengig av hva foreldrene tjener. Elever i spesielle situasjoner kan også ha rett til grunnstipend og lån.

Det gis et stipend per undervisningsår til individuelt utstyr som er nødvendig i opplæringen. Stipendet gis etter tre satser avhengig av utdanningsprogram.

Stipendet gis etter tre satser avhengig av utdanningsprogram

Stipendet gis etter tre satser avhengig av utdanningsprogram
Kr 1 051 Kr 2 326 Kr 3 887
Studiespesialisering (unntatt studiespesialisering med fordypning i formgivningsfag og studiespesialisering med toppidrett som fag fra andre programområder) Naturbruk Idrettsfag
Helse- og oppvekstfag Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk, unntatt programområde for medieproduksjon
Medier og kommunikasjon Teknikk og industriell produksjon Restaurant og matfag
Service og samferdsel Elektofag
Design og håndverk, programområde for medieproduksjon Musikk, dans og drama

Det gjøres oppmerksom på utdanningsprogrammene som er nevnt over er ment som generell informasjon, og Kirkenes videregående skole tilbyr kun et utvalg av dem. Liste over utdanningsprogram ved Kirkenes videregående skole fremkommer på side 6 med respektive teamledere for hvert utdanningsprogram.

Stipendet utbetales sammen med første støttetermin. Søkere som bytter utdanningsprogram i løpet av undervisningsåret får beholde stipendet som allerede er utbetalt. Dersom det nye utdanningsprogrammet har høyere sats, utbetales differansen mellom de to satsene. Stipendet gis ikke til lærlinger og lærekandidater. Gjeldsbrevet sendes direkte til eleven for underskrift, og stipend/lån overføres direkte til konto.

Vær oppmerksom på at skolen er pliktig til å rapportere fravær jevnlig til Lånekassen. Når fraværet passerer 20 dager per termin, stoppes utbetalingene fra Lånekassen. Elever som søker om fritak fra fag blir deltidselever, og kan få Stipend/lån redusert etter graden av studiebelastning. Dersom du avbryter et skoleår, kan Lånekassen gjøre om stipend til lån. For sykdom gjelder egne regler. Ved slike tilfeller må du snakke med rådgiver.

15.4 Sted å bo

To av hybelhusene og skilt med Kirkenes vidergående skole og to av hybelhusene - Klikk for stort bildeVi har 68 elevhybler i tilknytning til skolen. De ligger i umiddelbar nærhet til hovedskolen og til matbutikker. Kirkenes videregående skole

Skolen har to hybelhus. Her finner du 68 elevhybler/hybelleiligheter som ligger i gangavstand fra skolen. Du kan lese mer om elevhyblene og inntaksreglementet på skolens hjemmeside.

Søknadsskjema finner du på siden for elevhybel.

15.5 Skoleskyss

Elever i videregående skole i Finnmark har krav på fri skoleskyss når skoleveien overstiger 6 kilometer. Dette gjelder uansett om du bor hjemme eller på hybel. Du må selv søke om busskort via internett. Det er mer informasjon om dette på fylkets hjemmeside. Fylkeskommunen har innført skysskort (plastkort og «mobillett»). «Mobilletten» legges direkte på elevens mobiltelefon (etter at eleven har lastet ned app’en FFK Mobillett), mens plastkortene sendes direkte fra produsent ut til den enkelte skole for utdeling, og kan hentes på kontoret den første uka.

15.6 Elevskap

Skolen har elevskap ved de ulike avdelingene, og elevene kan leie skap av skolen. Leien er kr. 200 per skoleår, som betales med Vipps. Leien inkluderer én hengelås som eleven får ved tildeling av skap. Tildeling av bokskap skjer etter bokutlevering ved skolestart, og klassen møter samlet i skolens resepsjon for tildeling av skap. Eleven er selv ansvarlig for alle nøkler til hengelås, og må selv skaffe ny hengelås dersom nøkler rotes bort eller lås blir ødelagt. Resepsjonen har nye hengelåser for salg dersom eleven ønsker å kjøpe ny lås på skolen.

15.7 Forsikring

Troms og Finnmark fylkeskommune har kollektiv ulykkesforsikring for elevene. Forsikringen gjelder i prinsippet alle ulykker som inntreffer i aktiviteter som skolen har ansvar for. Forsikringen dekker ikke tap av eller skade på personlige eiendeler. Slik tap eller skade må dekkes av egen privat forsikring.

15.8 Røyk og snusfri skole

Troms og Finnmark fylkeskommune har vedtatt at alle skoler skal være røyk- og snusfri. Det er derfor ikke tillatt å røyke eller snuse på skolens områder, verken inne eller ute. Dette anses som brudd på ordensreglementet og vil medføre anmerkning.

15.9 Branninnstruks

Ved utløst alarm skal samtlige elever og ansatte forlate skolens område. Elever og ansatte på hovedskolen skal samle seg i BARENTSHALLEN.

Lærere som har elevene på det aktuelle tidspunkt er ansvarlig for at alle elevene går til Barentshallen og blir der til nærmere beskjed blir gitt.

Kontrollpersoner bærer gule refleksvester merket brannvernkontakt. De av kontrollpersonene som har gitt ok melding skal også forlate området og gå bort til Barentshallen. De som ikke har avgitt ok melding, blir stående ved brannvernleder til annen beskjed blir gitt.

Ved utløst alarm skal ingen oppholde seg rundt skolen og skolens hovedinngang. Det er til hinder for utrykningskjøretøy og den frie adgangen de skal ha til skolens område ved en alarm. Beskjeder fra brannvernleder og brannvernkontakter må følges opp umiddelbart.

Under eksamen gjelder spesielle forholdsregler for eksamenslokalene.

I Bjørnevatn møtes elevene på yttersida av skolen på parkeringsplassen. Der har skolen et samlingspunkt.

15.10 Lover og reglement

Lov og reglement er publisert på skolens hjemmeside: https://www.kirkenes.vgs.no