Elevhåndboka 2023-2024

 1. 1 Velkommen til Kirkenes videregående skole
 2. 2 Kontaktinformasjon
 3. 3 Om skolen
  1. 3.1 Bærekraftig opplæring i Finnmark -med hjerte rundt eleven og lærlingen
  2. 3.2 Trivslesregler for Kirkenes videregående skole
 4. 4 Elevtjenester
  1. 4.1 Ekspedisjonen
  2. 4.2 Rådgivertjenesten
  3. 4.3 Fagopplæringskoordinator
  4. 4.4 PP- tjenesten
  5. 4.5 Oppfølgingstjenesten (OT)
  6. 4.6 Skolehelsetjenesten
  7. 4.7 Bibliotek
  8. 4.8 IT-avdelingen
  9. 4.9 Kantina
 5. 5 Skolestart
 6. 6 Utlån av læremidler
  1. 6.1 Elev- PC
 7. 7 Oversikt over skolens fagtilbud
 8. 8 Skolerute
 9. 9 Fravær, orden og atferd
  1. 9.1 Karakter i orden og atferd
 10. 10 Elever som avbryter skolegangen
 11. 11 Eksamen
  1. 11.1 Privatisteksamen
  2. 11.2 Ny eksamen, utsatt eksamen og særskilt eksamen
  3. 11.3 Særskilt tilrettelegging av eksamen
  4. 11.4 Informasjon om inntaktsforskrift
  5. 11.5 Vurdering og fastsettelse av karakterer
 12. 12 Vurdering og fastsettelse av karakterer
 13. 13 Klage på karakterer
  1. 13.1 Klage på standpunktkarakter
  2. 13.2 Klage på muntlig eksamen og praktiske eksamener
  3. 13.3 Klage på skriftlige eksamener
  4. 13.4 Klage på karakter i orden og atferd
 14. 14 Elevmedvirkning
  1. 14.1 Elevrådet
  2. 14.2 Skolemiljøutvalget
  3. 14.3 Elevundersøkelsen
 15. 15 Nyttig informasjon
  1. 15.1 Skolebevis
  2. 15.2 Skolens åpningstid for elever
  3. 15.3 Stipend og lån
  4. 15.4 Sted å bo
  5. 15.5 Skoleskyss
  6. 15.6 Elevskap
  7. 15.7 Forsikring
  8. 15.8 Røyk og snusfri skole
  9. 15.9 Branninnstruks
  10. 15.10 Lover og reglement

10 Elever som avbryter skolegangen

Dessverre hender det at noen elever ønsker å avbryte skolegangen av ulike årsaker. En viktig dato i denne sammenheng er 1. november. Elever som slutter før denne datoen bruker ikke av ungdomsretten sin.

Alle elever som står i fare for å slutte skal henvises til en samtale med Oppfølgingstjenesten (OT) før de slutter. OT er behjelpelig med å finne skreddersydde løsninger.

Elever som ønsker å avbryte skolegangen skal kontakte oppfølgingstjenesten eller rådgiver for samtale. Hensikten er å avklare om man kan finne løsninger som gjør at elevene kan fortsette på skolen gjennom ulike tilpasninger, f.eks. redusere antall fag, gjøre omvalg etc.

Dersom eleven er bestemt på å slutte skal det skrives sluttskjema og eleven må levere inn alt utstyr og bøker.

Oppfølgingstjenesten tilbyr alle elever som er i fare for å slutte videregående skole en avslutningssamtale og individuell oppfølgingsavtale. Formålet med avslutningssamtalen er å tilrettelegge for en tidligere og mer forpliktende oppfølging av ungdom utenfor opplæring og arbeid. Ansvarlige parter skal gjennom avslutningssamtalen møtes i dialog med eleven i forbindelse med at eleven slutter. Hensikten er å etablere roller og ansvarsforhold for det videre oppfølgingsarbeidet, før eleven skrives ut av skolen.