Elevhåndboka 2023-2024

 1. 1 Velkommen til Kirkenes videregående skole
 2. 2 Kontaktinformasjon
 3. 3 Om skolen
  1. 3.1 Bærekraftig opplæring i Finnmark -med hjerte rundt eleven og lærlingen
  2. 3.2 Trivslesregler for Kirkenes videregående skole
 4. 4 Elevtjenester
  1. 4.1 Ekspedisjonen
  2. 4.2 Rådgivertjenesten
  3. 4.3 Fagopplæringskoordinator
  4. 4.4 PP- tjenesten
  5. 4.5 Oppfølgingstjenesten (OT)
  6. 4.6 Skolehelsetjenesten
  7. 4.7 Bibliotek
  8. 4.8 IT-avdelingen
  9. 4.9 Kantina
 5. 5 Skolestart
 6. 6 Utlån av læremidler
  1. 6.1 Elev- PC
 7. 7 Oversikt over skolens fagtilbud
 8. 8 Skolerute
 9. 9 Fravær, orden og atferd
  1. 9.1 Karakter i orden og atferd
 10. 10 Elever som avbryter skolegangen
 11. 11 Eksamen
  1. 11.1 Privatisteksamen
  2. 11.2 Ny eksamen, utsatt eksamen og særskilt eksamen
  3. 11.3 Særskilt tilrettelegging av eksamen
  4. 11.4 Informasjon om inntaktsforskrift
  5. 11.5 Vurdering og fastsettelse av karakterer
 12. 12 Vurdering og fastsettelse av karakterer
 13. 13 Klage på karakterer
  1. 13.1 Klage på standpunktkarakter
  2. 13.2 Klage på muntlig eksamen og praktiske eksamener
  3. 13.3 Klage på skriftlige eksamener
  4. 13.4 Klage på karakter i orden og atferd
 14. 14 Elevmedvirkning
  1. 14.1 Elevrådet
  2. 14.2 Skolemiljøutvalget
  3. 14.3 Elevundersøkelsen
 15. 15 Nyttig informasjon
  1. 15.1 Skolebevis
  2. 15.2 Skolens åpningstid for elever
  3. 15.3 Stipend og lån
  4. 15.4 Sted å bo
  5. 15.5 Skoleskyss
  6. 15.6 Elevskap
  7. 15.7 Forsikring
  8. 15.8 Røyk og snusfri skole
  9. 15.9 Branninnstruks
  10. 15.10 Lover og reglement

12 Vurdering og fastsettelse av karakterer

Kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven omhandler vurdering. Alle elever har rett til underveisvurdering og sluttvurdering, samt dokumentasjon av opplæringen. Det skal være kjent for elevene hva som er målet for opplæringen og hva som blir vektlagt i vurderingen av kompetansen.

Underveisvurderingen skal brukes som redskap i læringsprosessen, som grunnlag for tilpasset opplæring og skal bidra til at elevene øker kompetansen i faget.

Grunnlaget for vurdering i faget er kompetansemålene i læreplanen for faget. I vurderingen i fag skal ikke den enkeltes forutsetninger, fravær eller forhold knyttet til orden og atferd trekkes inn. Lærerne skal så langt det er mulig skaffe seg tilstrekkelig grunnlag for vurdering slik at retten til vurdering blir oppfylt. Eleven skal møte og delta aktivt i opplæringen slik at læreren har grunnlag for vurdering.

Stort fravær, manglende deltakelse i vurderingssituasjoner eller andre særlige grunner kan føre til at grunnlaget for halvårsvurdering karakter eller standpunktkarakter mangler.

Fag med karakter 1 i standpunkt er bestått når eksamenskarakteren er 2 eller bedre. Har du ikke fått vurdering (IV) i et fag, har du ikke rett til å avlegge eksamen i det faget. Se egne regler for eksamensrett til tverrfaglige eksamener.

Eleven og foreldre skal varsles skriftlig dersom det er tvil om eleven kan få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i ett eller flere fag pga. manglende grunnlag for fastsetting av karakter. Varslet skal gis fortløpende og gi eleven grunnlag til å skaffe grunnlag for vurdering.

Karakterskalaen

Karakterskalaen har dette innholdet i de ulike fagene:

6 – uttrykker at eleven har fremragende kompetanse

5- eleven har veldig god kompetanse

4 - eleven har god kompetanse

3 – eleven har nokså god kompetanse

2 – eleven har lav kompetanse

1- eleven har svært lav kompetanse

Karakterene 2 til 6 svarer til bestått.

Vær oppmerksom på at dersom du får 1 eller IV i ett eller flere fag, har du ikke bestått, og kan få problemer med å komme inn på skoler eller få lærlingkontrakt.