Elevhåndboka 2023-2024

 1. 1 Velkommen til Kirkenes videregående skole
 2. 2 Kontaktinformasjon
 3. 3 Om skolen
  1. 3.1 Bærekraftig opplæring i Finnmark -med hjerte rundt eleven og lærlingen
  2. 3.2 Trivslesregler for Kirkenes videregående skole
 4. 4 Elevtjenester
  1. 4.1 Ekspedisjonen
  2. 4.2 Rådgivertjenesten
  3. 4.3 Fagopplæringskoordinator
  4. 4.4 PP- tjenesten
  5. 4.5 Oppfølgingstjenesten (OT)
  6. 4.6 Skolehelsetjenesten
  7. 4.7 Bibliotek
  8. 4.8 IT-avdelingen
  9. 4.9 Kantina
 5. 5 Skolestart
 6. 6 Utlån av læremidler
  1. 6.1 Elev- PC
 7. 7 Oversikt over skolens fagtilbud
 8. 8 Skolerute
 9. 9 Fravær, orden og atferd
  1. 9.1 Karakter i orden og atferd
 10. 10 Elever som avbryter skolegangen
 11. 11 Eksamen
  1. 11.1 Privatisteksamen
  2. 11.2 Ny eksamen, utsatt eksamen og særskilt eksamen
  3. 11.3 Særskilt tilrettelegging av eksamen
  4. 11.4 Informasjon om inntaktsforskrift
  5. 11.5 Vurdering og fastsettelse av karakterer
 12. 12 Vurdering og fastsettelse av karakterer
 13. 13 Klage på karakterer
  1. 13.1 Klage på standpunktkarakter
  2. 13.2 Klage på muntlig eksamen og praktiske eksamener
  3. 13.3 Klage på skriftlige eksamener
  4. 13.4 Klage på karakter i orden og atferd
 14. 14 Elevmedvirkning
  1. 14.1 Elevrådet
  2. 14.2 Skolemiljøutvalget
  3. 14.3 Elevundersøkelsen
 15. 15 Nyttig informasjon
  1. 15.1 Skolebevis
  2. 15.2 Skolens åpningstid for elever
  3. 15.3 Stipend og lån
  4. 15.4 Sted å bo
  5. 15.5 Skoleskyss
  6. 15.6 Elevskap
  7. 15.7 Forsikring
  8. 15.8 Røyk og snusfri skole
  9. 15.9 Branninnstruks
  10. 15.10 Lover og reglement

9 Fravær, orden og atferd

Alle elever skal møte og delta aktivt i opplæringen slik at læreren får grunnlag til å vurdere elevenes kompetanse i faget. Hovedregelen er at all fravær som ikke er relatert til skoleaktiviteter føres på vitnemål, og dersom det udokumenterte fraværet er 10 % eller mer i ett fag har ikke faglærer mulighet til å gi eleven karakter, se fraværsforskriften. Høyt dokumentert fravær kan også medføre tap av standpunktkarakter grunnet manglende vurderingsgrunnlag. Det er derfor viktig å ha god dialog med kontaktlærer og faglærer dersom du har kronisk sykdom som gjør at du har en del fravær fra undervisningen.

Fraværsgrensen gjelder både for halvårsvurdering i første halvår for seg, og for skoleåret sett under ett. Har du for mye udokumentert fravær i et avsluttende fag blir det ikke gitt standpunktkarakter. Uten standpunktkarakter i alle fag vil du ikke få vitnemål, og du må ta privatisteksamen i faget for å få studiekompetanse.

Er du 15 minutter for sent til en time, registreres fravær for hele timen. Forseintkomming som klart skyldes forhold utenfor elevens kontroll (innstilte busser og fly m.m.) gir ikke fravær. Du har selv ansvar for å ta en tidlig nok avgang på buss, slik at du har litt å gå på i tilfelle mindre forsinkelser på morgenen.

Elever som er borte fra varslet vurderingssituasjon må melde fra til faglærer umiddelbart, og fraværet må dokumenteres. Dersom dette ikke skjer må eleven regne med å kunne bli testet i fagstoffet når som helst, uten varsel. Elever som ikke har dokumentert fraværet, har ikke krav på særlig tilrettelegging, og kan dermed risikere ikke å få grunnlag for vurdering.

Det er viktig å huske at manglende karakter til sommeren påvirker muligheten for inntak på neste årstrinn.

Oversikt over karakterer og fravær finner elevene og foresatte på Visma in School (VIS). Elevene ser detaljert oversikt over fravær, mens foresatte ser totalfravær. Når eleven blir 18 år, bestemmer eleven hva foreldrene kan se i VIS. Se kapittel 4 for lenke til informasjonsvideo om VIS. Her finner du også informasjon om pålogging for elever og foresatte, og for mulighet for elever til å laste ned VIS som app på telefon.

page18image2538844272

Lenke til VIS
Den enkelte elev/foresatte plikter å holde seg informert.
Les mer om fravær og fraværsgrensen via link på skolens hjemmeside.

9.1 Karakter i orden og atferd

I henhold til forskrift til Opplæringslovens § 3-4 skal det gis separat karakter i orden og atferd. Fastsetting av karakter i orden og atferd er knyttet opp mot skolens ordensreglement. Formålet med vurdering i orden og atferd er å bidra til sosialiseringsprosessen, og å skape et godt læringsmiljø, samt gi informasjon om elevene sin atferd og orden. Karakterene i orden og atferd, blir ofte lagt stor vekt på av andre som skal vurdere deg, f.eks. ved ansettelser.

I orden og atferd skal en av disse karakterene brukes:

Karakterer i orden og atferd

Karakterer i orden og atferd
God G Vanlig god orden og atferd.
Nokså god NG Klare avvik fra vanlig god orden og atferd.
Lite god LG I ekstraordinære tilfeller ved store avvik fra vanlig orden og atferd.

Dette kan føre til nedsatt ordenskarakter:

 • Timefravær som ikke er meldt fra om, og som ikke er dokumentert.
 • Manglende, eller for seine innleveringer. 
 • Å komme for seint til timene.
 • Manglende utstyr i timene.

Dette kan, eller vil føre til nedsatt atferdskarakter:

 • Respektløs oppførsel overfor medelever og voksne.
 • Fusk, eller forsøk på fusk.
 • Krenkende atferd som mobbing, trakassering, vold, diskriminering (se ordensreglement).
 • Røyking på skolens område.
 • Manglende nettvett.
 • Bruk av PC/mobiltelefon når det ikke er gitt tillatelse.

Fusk behandles på følgende måte:

 • Tatt første gang for fusk: varsel om fare for nedsatt karakter i atferd og karakteren IV på hele prøven/arbeidet
 • Tatt andre gang for fusk: nedsatt karakter i atferd og karakteren IV på prøven/arbeidet
 • Tatt tredje gang for fusk: ytterligere nedsatt karakter i atferd og karakteren IV på hele prøven/arbeidet

Skolen har følgende veiledende grenser for nedsatt karakter i orden og atferd:

Det skal sendes ut varsel når elevene har fått fem anmerkninger i orden. Ved ti anmerkninger kan karakteren settes ned, men det skal alltid være en individuell vurdering. I dette inngår også høyt udokumentert fravær, eller fravær som ikke er varslet.

Det skal sendes ut varsel når elevene har fått tre anmerkninger i atferd, men noen forhold kan være så alvorlige at de fører til umiddelbar nedsatt atferdskarakter.

I vurderingen i orden og atferd skal det tas hensyn til elevenes forutsetninger. Man skal til vanlig ikke legge vekt på enkelthandlinger, unntaket er om den er særlig klanderverdig eller grov. Eleven og foreldre skal ha skriftlig varsling dersom det er fare for nedsatt karakter i orden og/eller atferd. Varslet skal gis fortløpende, og gi eleven grunnlag til å forbedre karakteren.