Elevhåndboka 2023-2024

 1. 1 Velkommen til Kirkenes videregående skole
 2. 2 Kontaktinformasjon
 3. 3 Om skolen
  1. 3.1 Bærekraftig opplæring i Finnmark -med hjerte rundt eleven og lærlingen
  2. 3.2 Trivslesregler for Kirkenes videregående skole
 4. 4 Elevtjenester
  1. 4.1 Ekspedisjonen
  2. 4.2 Rådgivertjenesten
  3. 4.3 Fagopplæringskoordinator
  4. 4.4 PP- tjenesten
  5. 4.5 Oppfølgingstjenesten (OT)
  6. 4.6 Skolehelsetjenesten
  7. 4.7 Bibliotek
  8. 4.8 IT-avdelingen
  9. 4.9 Kantina
 5. 5 Skolestart
 6. 6 Utlån av læremidler
  1. 6.1 Elev- PC
 7. 7 Oversikt over skolens fagtilbud
 8. 8 Skolerute
 9. 9 Fravær, orden og atferd
  1. 9.1 Karakter i orden og atferd
 10. 10 Elever som avbryter skolegangen
 11. 11 Eksamen
  1. 11.1 Privatisteksamen
  2. 11.2 Ny eksamen, utsatt eksamen og særskilt eksamen
  3. 11.3 Særskilt tilrettelegging av eksamen
  4. 11.4 Informasjon om inntaktsforskrift
  5. 11.5 Vurdering og fastsettelse av karakterer
 12. 12 Vurdering og fastsettelse av karakterer
 13. 13 Klage på karakterer
  1. 13.1 Klage på standpunktkarakter
  2. 13.2 Klage på muntlig eksamen og praktiske eksamener
  3. 13.3 Klage på skriftlige eksamener
  4. 13.4 Klage på karakter i orden og atferd
 14. 14 Elevmedvirkning
  1. 14.1 Elevrådet
  2. 14.2 Skolemiljøutvalget
  3. 14.3 Elevundersøkelsen
 15. 15 Nyttig informasjon
  1. 15.1 Skolebevis
  2. 15.2 Skolens åpningstid for elever
  3. 15.3 Stipend og lån
  4. 15.4 Sted å bo
  5. 15.5 Skoleskyss
  6. 15.6 Elevskap
  7. 15.7 Forsikring
  8. 15.8 Røyk og snusfri skole
  9. 15.9 Branninnstruks
  10. 15.10 Lover og reglement

13 Klage på karakterer

Sluttvurdering er standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Sluttvurderinger er enkeltvedtak og kan påklages. Reglene for klaging på vurdering er nedfelt i kapittel 5 i forskrift til Opplæringsloven.

Elever eller de som den gir fullmakt, har klagerett. Foreldre/foresatte til umyndige elever har selvstendig klagerett. Klagen skal sendes til respektive skole eleven tilhører. Privatister sender klagen til den skolen der eksamen er avholdt. Klageren har rett til å kreve begrunnelse for karakteren INNENFOR klagefristen (se egen klamme). Dette gjelder muntlig eksamen, standpunktkarakter og karakter i orden og atferd. Elever kan ikke kreve begrunnelse for karakter til skriftlig eksamen.

13.1 Klage på standpunktkarakter

Ved klage på standpunktkarakter, eller vedtak om ikke å fastsette standpunktkarakter (IV) kan klageinstansen bare vurdere om gjeldende regler om karakterfastsetting er fulgt.

Før elevene klager på karakteren kan man be om en begrunnelse for karakteren fra faglærer, og evt. be rektor vurdere om reglene for fastsetting av standpunktkarakteren er fulgt. Dersom rektor er i tvil om reglene for fastsetting av karakter er fulgt, kan rektor kreve ny faglig vurdering før karakterene blir fastsatt og ført.

Dersom eleven ønsker å klage på karakteren, må elevene fylle ut og sende inn skjema for klage på karakter. Skjemaet finnes på Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) sin hjemmeside (bruk søkefelt). Klagen sendes skolen som videresender denne til klagenemda i fylkeskommunen. Ved klagen skal det følge en uttalelse fra faglærer om hvordan karakteren er fastsatt, eller hvorfor det ikke er satt karakter, samt en uttalelse fra rektor om saksbehandlingen ved skolen. Klageren skal få kopi av uttalelsene.

Dersom klagenemda imøtekommer klagen må de presisere hvilke regler de mener er brutt eller reises tvil om er brutt, og sende saken tilbake til skolen. Klagenemda skal informere klageren om resultatet av klagebehandlingen. Rektor og faglærer gjennomfører ny vurdering og rektor setter endelig karakter. Det er ikke klageadgang til den nye karakteren.

Klagefrist

Fristen for å klage på karakterer er ti dager, regnet fra den dagen meldingen om vedtaket er kommet frem til den som har klagerett, eller når vedkommende burde ha gjort seg kjent med vedtaket. Fristen blir brutt når den som har klagerett ber om begrunnelse for vedtaket. Ny frist gjelder fra det tidspunktet klageren har fått begrunnelsen.

 

13.2 Klage på muntlig eksamen og praktiske eksamener

Eleven har rett på en begrunnelse for karakteren fra sensor eller en lærer som har vært med på å fastsette karakteren. Ved muntlige eksamener kan det bare klages på formelle feil som har noe å si for resultatet. Rektor henter inn uttalelser fra sensor og eksaminator og sender disse uttalelsene, sammen med sin egen uttalelse og klagen til den fylkeskommunale klagenemda. Kopi av uttalelsene skal sendes klageren. Dersom klageren får medhold skal karakteren annulleres, og klageren har rett til å gå opp til ny eksamen med ny sensor.

Formkrav til klage

Klagen må fremmes skriftlig, og underskrives av klageren eller den som har fått fullmakt. Klagen skal nevne vedtaket som det blir klaget på, og dersom det er nødvendig, gi opplysninger som gjør det mulig å avgjøre spørsmål om klagerett og klagefrist er overholdt. Klagen bør inneholde årsaker til klagen, unntaket er klager på skriftlig eksamen som ikke trenger å begrunnes. Klagen skal sendes skolen.

13.3 Klage på skriftlige eksamener

Eleven har rett til å gjøre seg kjent med sitt eget svar og eventuelle retningslinjer for sensorer. Klagen sendes skolen, se formkrav til klage. Skolen videresender klagen til klagenemda, som oppnevnes av Fylkesmannen. Klagenemda skal kun få besvarelsen og karakteren til vurdering. Nemda vurderer alle sider ved karakterfastsettingen. Finner de den urimelig i forhold til eksamensprestasjonen, setter de en ny karakter, som kan være både til gunst og ugunst for klageren.

13.4 Klage på karakter i orden og atferd

Ved klager i orden og atferd skal kontaktlærer og rektor gi en uttalelse som sammen med klagen sendes klagenemda. Uttalelsen skal gjøre rede for hvilken karakter i orden og atferd som har vært gitt tidligere, hvilke tiltak skolen har satt i verk for å rette forholdene, og en fyldig grunngiving for karakteren. Kopi av ordensreglement, utskrift av protokollen som viser hvordan skolen har behandlet saken m.m. skal legges ved uttalelsen. Klagenemda avgjør om klagen blir endret til gunst eller ugunst for klageren.