Elevhåndboka 2023-2024

 1. 1 Velkommen til Kirkenes videregående skole
 2. 2 Kontaktinformasjon
 3. 3 Om skolen
  1. 3.1 Bærekraftig opplæring i Finnmark -med hjerte rundt eleven og lærlingen
  2. 3.2 Trivslesregler for Kirkenes videregående skole
 4. 4 Elevtjenester
  1. 4.1 Ekspedisjonen
  2. 4.2 Rådgivertjenesten
  3. 4.3 Fagopplæringskoordinator
  4. 4.4 PP- tjenesten
  5. 4.5 Oppfølgingstjenesten (OT)
  6. 4.6 Skolehelsetjenesten
  7. 4.7 Bibliotek
  8. 4.8 IT-avdelingen
  9. 4.9 Kantina
 5. 5 Skolestart
 6. 6 Utlån av læremidler
  1. 6.1 Elev- PC
 7. 7 Oversikt over skolens fagtilbud
 8. 8 Skolerute
 9. 9 Fravær, orden og atferd
  1. 9.1 Karakter i orden og atferd
 10. 10 Elever som avbryter skolegangen
 11. 11 Eksamen
  1. 11.1 Privatisteksamen
  2. 11.2 Ny eksamen, utsatt eksamen og særskilt eksamen
  3. 11.3 Særskilt tilrettelegging av eksamen
  4. 11.4 Informasjon om inntaktsforskrift
  5. 11.5 Vurdering og fastsettelse av karakterer
 12. 12 Vurdering og fastsettelse av karakterer
 13. 13 Klage på karakterer
  1. 13.1 Klage på standpunktkarakter
  2. 13.2 Klage på muntlig eksamen og praktiske eksamener
  3. 13.3 Klage på skriftlige eksamener
  4. 13.4 Klage på karakter i orden og atferd
 14. 14 Elevmedvirkning
  1. 14.1 Elevrådet
  2. 14.2 Skolemiljøutvalget
  3. 14.3 Elevundersøkelsen
 15. 15 Nyttig informasjon
  1. 15.1 Skolebevis
  2. 15.2 Skolens åpningstid for elever
  3. 15.3 Stipend og lån
  4. 15.4 Sted å bo
  5. 15.5 Skoleskyss
  6. 15.6 Elevskap
  7. 15.7 Forsikring
  8. 15.8 Røyk og snusfri skole
  9. 15.9 Branninnstruks
  10. 15.10 Lover og reglement

14 Elevmedvirkning

Du har sikkert hørt ordet elevmedvirkning mange ganger, men hva betyr det egentlig? I Norge er elevenes skolemiljø sikret gjennom opplæringsloven. Kapittel 9 A i Opplæringsloven omhandler elevene sitt skolemiljø, og sier at alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Som elev kan du påvirke din skolehverdag på mange måter. En måte er i samhandling og dialog med lærere, bl.a. om undervisningsmetoder, vurderingsformer, tilpasning av opplæring etc. En annen måte er å engasjere deg i elevdemokratiet.

14.1 Elevrådet

Elevrådet er et viktig rådgivende organ. Det er aktiviteten her som viser om elevene tar sin medbestemmelsesrett på alvor og i hvilken grad elevene har vent seg til demokratiske spilleregler.

Valg av tillitselever og elev-verneombud i klassene skjer i løpet av de tre første ukene etter skolestart. Deretter innkalles tillitsvalgte til fellesmøte, og det er denne forsamlingen av tillitsvalgte som heter elevrådet.

I det første elevrådet velges leder, nestleder, sekretær og to styremedlemmer. Denne gruppen kalles elevrådstyret og møtes jevnlig for å følge opp saker fra skolens ledelse, tillitselevene og de klargjører møtene for elevrådet.

En representant fra skolen bistår elevene med elevrådsarbeidet.

14.2 Skolemiljøutvalget

Skolen jobber aktivt med å fremme helse, miljø og sikkerhet (HMS) for elevene. Det er laget en egen HMS håndbok for elever som beskriver bl.a. rutiner for melding av avvik, mobbing, klage på ansatte, sikkerhetsprosedyrer osv. HMS håndboka finner dere på skolens hjemmeside.

Alle klasser skal velge et verneombud med vara som skal ivareta elevenes interesser på dette området. Skoleutvalget fungerer som skolemiljøutvalg for skolen. Når skoleutvalget skal være skolemiljøutvalget, blir utvalget utvidet med flere elevrepresentanter slik at elevene har flertallet. Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de ansatte og elevene tar aktivt del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet. Du kan lese mer om skolemiljøutvalget på Utdanningsdirektoratet sine sider.

14.3 Elevundersøkelsen

Alle videregående skoler har plikt til å delta på den nasjonale elevundersøkelsen, som er en del av kvalitetskontrollen med norske skoler. Elevundersøkelsen er en av elevenes viktigste kilder til å vurdere skolen. Kirkenes vgs. gjennomfører undersøkelsen på alle tre nivåene for å se utviklingen. Resultatene fra undersøkelsen er viktige i arbeidet med å utvikle kvaliteten på skolen. Resultatene blir bl.a. drøftet i klassen, elevrådet og i skoleutvalget der målet er å finne tiltak for å utvikle skolen videre. Det er derfor viktig at alle elever deltar på undersøkelsen og svarer oppriktig.
Tiltak som kommer som en følge av elevundersøkelsen blir tatt med i skolens handlingsplaner.